X
تبلیغات
شیپور

حضرت محمد (ص)- 235


حضرت محمد (ص) - 235


جُعِلَتِ الذّنوبُ فی بَیتِِ وَجُعِلَ مِفتاحُهاشُربَ الخَمر.


گناهان همه درخانه ای است ومیخواری کلید آن است .All sins  are in a house opened by the  key of drinking.چون کرد شراب دورت ازهشیاری


درهرره ناصواب رو می آری


شدجمع گناهان همه دریک خانه


وانگاه کلید خانه شد میخواری=


ترجمه شعری وانگلیسی


اوالقاسم حالت


=


گردآوری: م.الف زائر

حضرت محمد(ص) - 231....234
حضرت محمد (ص) - 234جَعَلَ الله مَکارِم َالاَخلاقِ صِلَهََ بَینَهُ وَبَینَ عَبیدِهِ فَحَسبُ اَحَدِکُم اَن یَتَمَسّکَ بِخُلقِِ مُتّصِلُ بِاللهِ

.


خداوند اخلاق نیکورارشته پیوندی میان خود وبندگانش قرارداده است , پس

برای هریک ازشماهمین بس باشد که دررشته ای که به خدا می پیوندد چنگ زند
.


Good  morals are a connection between  God  and

men;  so ; it is enough protection for every  one to

stick  to whatever is linked with God.اخلاق نکو رشته پیوند بود


کان بین خلایق وخداوند بود


آن به که زندچنگ دراین رشته وصل

آن بنده که عاقل وخردمند بود=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر==

حضرت محمد (ص) - 233


جُبِلَتِ القُلوبُ عَلی حُبّ ِ مَن اَحسَنَ اِلَیها وَبُغضِ مَن اَساءَ عَلَیها .


این امر طبیعی است که دلهای مردم  کسی رادوست دارد که به آنان

نیکی کند وکسی را دشمن انگارد که به آنان بدی نماید .People by nature like a man  who is benevolent  toward

them ;  and hate one who does them wrong.این امر طبیعی است که مردم یارند


باطایفه ای که پاک ونیکوکارند


نیکی چو کنی تو , دوستت می دارند


زشتی چوکنی تو , دشمنت انگارند


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت =

گردآوری : م.الف زائر
==

حضرت محمد (ص) -  232جاهِدواَهوائَکُم تَملِکواَانفُسَکُم .


باهوای نفس پیکارکنید تابه نفس خود تسلط یابید.
Fight with your passions so that you can dominate


over your own  self.امروز به راه فسق اگر بشتابید


تاروز دگرغریق هرغرقابید


بادیوهوای نفس پیکارکنید


تاآنکه به نفس خود تسلط یابید=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م . الف زائر==

حضرت محمد(ص) - 231


جامِلواالاَشرارَبِاَخلاقِهِم تَسلَموا مِن غَوائِلهِم وَبایِنوابِاعمالِکُم کَیلاتَکونوامِنهُم.بابدکاران  به مدارارفتارکنید تاشماراآزارنرسانند وازآنان


درکردارجداباشیدتایکی ازآنان به شمارنیائید.
Treat evil- doers reservedly for being safe from their  trouble ;


and be isolated  from them in your acts so that you will not be


deemed as one of them.
ناسازمباشید وخشن بااشرار


تاآنکه شمارانرسانند آزار


باشید ازاین قوم جدا درکردار


تاآنکه نیایید ازآنان بشمار=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گرد آوری : م.الف زائر

حضرت محمد(ص) - 230ثَلاثُُ مِن اَبوابِ البِرِّ ؛ سَخاءُالنّفسِ وَطیبُ الکَلامِ  وَالصّبرُعَلیَ الاَذی .


سه چیز درهای نیکوکاری است ؛بخشش  , خوش سخنی


و شکیبائی هنگامی که آزاری می رسد.
There are three  doors of benevolence ;  generosity,  sweet


tongue  and patience  when faced with troubles .درهای نکوئی وصواب است سه کار


بخشش به کسانی که به فقرند دچار


خوش گوتی  وشیرین سخنی درگفتار


آرام وشکیب دربلائی دشوار


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت

=


گردآوری : م.الف زائر
حضرت محمد (ص) - 225......229
حضرت محمد (ص) - 229ثَلاثُُ مُجالَسَتُهُم تُمیتُ القَلبَ : مُجالِسَهُ اَلاراذِل و َمُجالِسَهُ


الاَغنیاء وَالحَدیثُ مَعَ الِنساء .همنشینی باسه گروه دل افسردگی وملال


می اورد ,فرومایگان  , توانگران وزنان .Association with three groups  causes  weariness ; ignoble

persons,  rich men ans women.درصحبت این سه قو م رنج است وملال


افرادفرومایه عاری زکمال

مردان توانگر که بنازند به مال

زنهاکه برای جان مردند وبال

=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=


گردآوری : م.الف زائر


==


جضرت محمد (ص) - 228


ثَلاثَهُُ یَفرَحُ بِهِنّ الجِسمُ وَیَربو , الطّیبُ وَلِباسُ اللّینِ وَشُربُ العَسَلِ .


سه چیزاست که بدن رارشد وفرح می بخشد ,  بوی


خوش , جامه نرم وعسل .There are three things  which refresh and  flourish the body


;fragrance , soft dress and  honey.ازبهر بدن سه کاربسیارنکوست

بوئیدن هرچیز که چون گل خوشبوست


پوشیدن جامه ای  که نرم است ولطیف


خوردن زعسل  کزآن بدن رانیروست=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


==
حضرت محمد(ص) - 227ثَلاثَهُ مِنَ الذّنوبِ تُعَجَّلُ عُقوبَتُها وَلاتُوخَّرُاَلیَ الاخِرهِ , عُقوقُ


الوالِدَینِ وَالَبغیُ عَلی النّاسِ وَکُفرانُ الاِحسانِ  .سه گناه است که عقوبتش زودفرامی رسد  وبه آخرت


نمی کشد ,نافرمانی نسبت به پدرومادر ,بیدادکردن


به مردم وناسپاسی درمقابل احسان .
There are  three sins which will be punished shortly and before

the day of resurrection ;  disobedience to the parents


.  injustice to te people and ingratitude to the generous men


.


باشد سه گناه راعقوبت به جهان


یعنی نکشد به آخرت کیفرآن


زنجاندن والدین وبیداد به خلق


غفلت زسپاس و شکر احسان کسان .


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر

==

حضرت محمد (ص) - 226ثَلاثَهُُ لایَنتَصِفونَ مِن ثَلاثَه , حُرّمِن عَبدِِ وَعالِمُُ مِن جاهِلِِ


وَقَویُُ مِن ضَعیف .سه تن هستند که درباره سه تن انصاف رواندارند,  آزاد


درباره بنده ,دانا درحق نادان ,وتوانانسبت به ناتوان .
There are three  who are no fair to three, free

man to slave, savant to ignorant , and  strong

man to weak person.درحق سه تن ازسه تن انصاف مخواه


آزاد که بنده راازونیست رفاه


داناکه نشد زدرد نادان آگاه


پرزورکه نیست ناتوان راهمراه=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=


گردآوری : م.الف زائر

==

حضرت محمد (ص) -  225


تَهادوا فَاِنّ الهَدِیهَ تَذهَبُ بِوِخرِالقَلبِ .


به یکدیگر هدیه فرستید  زیراهدیه خشم وکینه راازدل می برد

.Send gifts to one another for it removes


anger from your hearts.


آن به که نباشید زبخشش غافل

زیراکه ازآن شود محبت حاصل


درعالم دوستی به هم هدیه دهید


تادشمنی وکینه زداید ازدل
=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=

گردآوری : م.الف زائر
حضرت محمد (ص)- 221....224حضرت محمد (ص) - 224تَفَرّغوامِن هُمومِ الّدنیامَااستَطَعتُم فَاِنّهُ مَن کانَتِ الّدنیاهَمّهُ قَسِیَ قَلبُهُ


وَکانَ فَقرُهُ بَینَ عَینَیهِ وَلَم یُعِطَ مِن الّذنیاغَیرَنَصیبِهِ مکتوبِ لَهُ .تامی توانید دل ازغصه دنیاآزادکنیدزیراکسی که به دنیا دل می بندد


سنگدل می شو,فقراو درپیش چشم اوست وازدنیاهم غیرازقسمت

مقدور خود چیزی به دست نمی آورد.Free  your heart from the worries of the world because any one


who is attached to this world becomes cruel,  faces poverty


and  can never given  anything  more than his predestined  lot.باید که زانده وغم دنیا رست

شدسنگدل آن کس که بدنیا دل بست

درفقرونیازماند وازدنیا نیز


ازقسمت خودبیش نیاورد بد ست


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر==


حضرت محمد (ص) - 223


تَصَدّقوا عَلی اَخیکُم بِعِلمِِ یُرشِدُهُ وَرَایِِ یُسَدّدُهُ .


ازبرادر مستمند خوددستگیری کنیدبنحوی که اورابراه


راست آرد وبصواب وصلاح کشاند.Help  your poor brother  lead him wisely to the path.


باهرکه نیازمند وبی برگ ونواست


امدادکنید تاکه مقدورشماست


وانگاه  بهدانائی وروشن بینی

اصلاح کیندش که رود از ره راست

=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف  زائر

==


حضرت محمد (ص) - 222


تَصافَحوا فَاِنّهُ یَذهَبُ بِالغِلِّ .


به یکدیگر دست بدهید چون کینه راازدل می برد.Shake hands  with each  other;  for it  wipes


out enmity from  hearts .درسینه دوست گربماند کینه

کم کم گردد چو دشمن دیرینه


مانند دودوست دست هم بفشارید


کاین کاربرد  کینه برون ازسینه


=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=


گردآوری : م.الف  زائر


==


حضرت محمد(ص) - 221


تَرکُ الفُرَصِ غُصَصُُ.


ازدست دادن فرصت غم واندوه ببار می آورد.To lose opportunity  results in grievence.


چون فرصتی افتاد به دستت ای یار


زآن بهره وری  اگرکه باشی بیدار


زیراکه زدست دادن فرصت کار


جز غصه وافسوس  نمی آرد بار=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر


<<      1       ...       47       48       49       50       51       ...       228      >>