X
تبلیغات
بازی پارس آنلاین

مولاعلی (ع) - 991....1019


 

مولاعلی (ع ) -  1019

 

من اطاع ربه ملک , من اطاع هواء هلک .

هرکه خدارافرمانبری کند سروری یابد وهرکه

 

دیونفس رافرمان برد دچارهلاک گردد.

 

 

One who obes God will obtain supremacy

 

 

and one who follows his own passion

 

wil be destroyed.

 

آن مرد که شد خدای رافرمانبر

گردید بلند پایه وشد سرور

 

وان مردکه دیو نفس رافرمان برد

 

دراه هوی دادسرو جان به هدر

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآور ی: م. الف زائر

 

 

 

 

 

==
 

مولاعلی (ع) - 1018

 

مَن اَطاعَ التّوانی اَحاطَت بِهِ النّدامَه .

 

آن کس که سستی راپیشه خود سازد

 

دچارپیشمانی گردد.

 

 

One who acts sluggishly will be

 

disappointed.

 

سستی سبب ز یان وخسران گردد

 

کارهمه زان بی سروسامان گردد

 

آن مرد که تببل وتن آسان گردد

 

ازسستی خود زود پشیمان گردد

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآور ی: م.الف زائر

 

 

==

مولاعلی (ع) -  1017

 

مَن اَشفَقَ عَلی نَفسِه لَم یَظلِم غَیرَهُ .

 

کسی که خودرادوست دارد به دیگری ستم نمی کند.

 

One who likes himself does not treat

 

cruelty with others.

 

هرکس که بدیگری ستم کرد دمی

 

پیوسته زانتقام اوداشت غمی

 

آن مرد که جان خویش رادارد دوست

 

برجان کسی رواندارد ستمی

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

==
 

مولاعلی (ع ) -  1016

 

مِن اشرَفَ اَفعالِ الکَریمِ تَغافُلُهُ عَمّایَعلَم .

 

ازشایسته ترین کارهای جوانمرد تغافل اوست

 

ازآنچه درباره دیگری می داند .

 

A most admirable deed of a generous

 

man is his negligence of what he knows

 

  of someone else.

 

گرپی ببرد به رازمن بلهوسی

 

هرجاکه رسد ازآن کند قصه کسی

 

شایسته ترین کارجوانمردآن است

 

کاوپوشدچشم ازآنچه داند زکسی

 

 

 =

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

 

=

 

گردآوری  :م.الف زائر

 

 

==

مولاعلی (ع) - 1015

 

مَنِ اشتَغَلَ بِالفُضول فَاِنّهُ مِن مُهِمَّ المَامولِ .

 

کسی که به کارهای غیرلازم پرداز کارلازم

 

رانیز ازدست می دهد  .

 

 

One who performs the unnecessary

 

 

may miss the necessary tasks .

 

آن کز پی صید کوچکی سربنهاد

 

ازصید بزرگ عاقبت دور افتاد

 

آن کز پی کارغیر لازم کوشید

 

آن کارکه بود لازم ازدست بداد

 

 

==

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

 گرد آوری : م.الف زائر

 

 ==


مولاعلی (ع) - 1014

 

مَنِ استَنصَحَکَ  لاتَغشهُ , مَن وَعَظَکَ فَلاتوحَشهُ .

 

کسی راکه ازتوراهنمائی خواهد گمراه مکن

 

وکسی راکه میخواهد راهنمای تو شود

 

رمیده مساز.

 

Do not mislead the  one who asks you

 

 

guidance ; and do not scare the one

 

who wants to lead you.

 

گرازتوکسی راهنمائی جوید

 

کاری نکنی که راه باطل پوید

 

ورخواست کسی راهنمای تو شود

 

کاری نکنی که پاک ترکت گوید

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

 

=

 

گردآوری : م .الف زائر

 

==

مولاعلی (ع ) - 1013

 

مَنِِ استَقبَلَ  وجوهَ الاراءِ عَرَفَ مَواقِع الخَطاءِ.

 

کسی که آراء بزرگان را استقبال کند از راه های

 

خطا آگاه گردد.

 

One who welcomes the  wisemen,s

 

 

consultations  becomes aware

 

of wrong ways  .

 

ازمشورت آن کسی که دارد اکراه

 

ازخودسری وغرور گردد گمراه

 

آنکس که زرای رهبران شد آگاه

 

بشناخت درست راه خودراازچاه

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

 

==
 

مولاعلی (ع ) -  1012

 

مَنِ استَقبَلَ الاُموراَبصَر, مَن استَدبرَ الاُمورَتَحَیّرَ.

 

کسی که به کارهاروی کند بینا گردد و کسی که

 

ازهمه کاررو گرداند سرگردان ماند .

 

One who feces the events  will be clear

 

sighted ; one who does not , will be

 

 

lost in amazement .

 

گرمرد به هیچ راه نگذاردگام

 

نه تجربتی تواند اویافت نه کام

 

گرروی کند به کارها پخته شود

 

ورپشت کندبه کارها ماند خام

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

 

 

 

 

==
 

مولاعلی (ع ) -  1011

 

مَنِ استَغنی عَنِ النّاس اَغناهُ الله .

 

کسی که خودراازمردم مستغنی گرداند

 

خداوند اوراغنی سازد.

 

God keeps free rfrom want the man who

 

is not dependent on others .

 

آن کز پی زر به هردری خواهد  تاخت

 

حودرازمقام وجاه خواهد انداخت

 

ازخلق خداهرکه شود مستغنی

 

اوراکرم خداغنی خواهد ساخت

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

 

 

 ==


مولاعلی (ع) - 1010

 

مَن استَعمَلَ الرّفقَ لانَ لَهُ الشّدائِد.

 

کسی که مهربانی به کاربرد دشواری ها

 

براو آسان گردد.

 

 

One who shows kindness

 

 

towards people can easily overcome

 

his difficulties.

 

مردی که خلیق ونیک رفتاربود

 

اوراهمه کس یاور وغمخواربود

 

آنکس که بردمروت ومهربه کار

 

آسان کند آنچه راکه دشواربود

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

 

==
 

مولاعلی (ع) - 1009

 

مَنِ استعانَ بِاللهِ اَعانَهُ .

 

هرکه ازخدامدد خواهد خدانیز اورامددکند.

 

God helps anyone who asks His help.

 

زانجاکه زحق نمانده  عاقل حقجو

 

خودیادخدای باد اورانیرو

 

هرکس که نهاد بردریزدان رو

 

هرچند مدد خواست مددیافت ازاو

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م .الف زائر

 

 

==

مولاعلی (ع ) - 1008

 

مَنِ استرشَدَغََویّاََ ضَلّ , مَنِ استَنجَدَ ذَلیلاََذَلَّ .

 

کسی که ازگمراه رهبری جوید گمراه شود

 

وکسی که ازبیچاره ای کمک خواهد

 

بیچاره گردد.

 

One who asks guidance from a lost man will

 

 

be lost; and one who expects to be helped

 

 

by a helpless person will be helpless.

 

 

آن مردکه رهبری زهرگمره جست

 

گمراه شد ونرفت ازراه درست

 

وانکس که زبیچاره مدد خواست زکار

 

بیچاره شدو دست ازکاربشست

 

 

 = 

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م .الف زائر

 

 

 

==

مولاعلی (ع) - 1007

 

مَن استَدامَ قَرعَ الباب وَلجّ وَلَجَ .

 

کسی که پیاپی دری رابزند وبکوشد

 

دربرویش بگشایند .

 

One who continues to knock

 

 

at a door persistently, will

 

see  it opened.

 

درراه وصال جدو جهدی باید

 

تاشاهد آرزو درآغوش آید

 

تاره نروی به مقصد خود نرسی

 

تادرنزنی کس به تودرنگشاید

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

==

مولاعلی (ع) -1006

 

 

مَن اَحطاهُ سَهمُ المَنِیّهِ قَیّدهُ الهِرَمَ .

 

هرکس که ازتیر مرگ جان بدربرد گرفتارپیری گردد.

 

Pne who is missed by the arrow of

 

 

death will be a victim

 

of old age.

 

پیری تعب آورد چو گردید پدید

 

روز سیه است درپی موی سپید

 

هرکس که زتیرمرگ جان برد بدر

 

بدبخت دچاردرد پیری گردید

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

==
 

مولاعلی (ع ) -  1005

 

مَن اَحبّکَ نَهاکَ .

 

کسی که دوستت داشته باشدازکارزشت بازدارد.

 

One who is fond of you does not

 

let you do evil.

 

عاقل  آن رازدوستان پندارد

 

کزدست مقام دوستی نگذارد

 

باهرکه زکارزشت بازت دارد

 

شددوست که دوستی بجامی آرد

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 ==مولاعلی (ع) - 1004

 

مَن اَحَبّ شَیئاََ لَهِجَ بِذِکرِهِ .

 

کسی که چیزی رادوست دارد آن رابرزبان آورد.

 

One who likes something mentions it .

 

هرکس که هوای آرزویی دارد

 

سرپوش بروی آرزو نگذارد

 

گرچیزی رادل کسی دارد دوست

 

نامش همه جای برزبان می آرد

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 ==


مولاعلی (ع) - 1003

 

مَن اجتَری ءَ عَلی السّلطانِ فَقَدتَعَرّضَ لِلهَوان .

 

کسی که برپادشا ه گستاخ شود به خواری افتد.

 

 

One who is rude to the King will be debased.

 

هرکس که ره شرط ادب راازیاد

 

ای بس که دهد جان وسرخویش به باد

 

آن کس که به پادشاه گستاخی کرد

 

درورطه خواری و مذلت افتاد

 

 

=

 

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 ==مولاعلی (ع) - 1002

 

مَن اَتقی  قَلبَهُ لَم یَدخُلهُ الحَسَد.

 

کسی که پاک دل است حسد دردلش راه نیابد.

 

Jealousy cannot enter the heart of a pure

 

 

hearte person.

 

باخلق هرانکه دل مصفا دارد

 

مردم همه رارفیق خود پندارد

 

آنکس که سرای دل خود دارد پاک

 

ازبهر حسد جای در آن نگذارد

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری: م.الف زائر

 

 

 

 ==


مولاعلی (ع) -  1001

 

مَن اَتعَبَ نَفسَهُ فی مالایَنفَعُهُ وَقَعَ فیما یَضُرّهُ .

 

کسی که به کار بی ثمری پردازدخودرادرزیان اندازد.

 

 

One who carries out a useless work

 

 

will be losing.

 

آن مردکه بیهوده به راهی تازد

 

خودرابه عبث خسته ونالان سازد

 

انکس که به کاربی ثمر پردازد

 

خودرابه زیان ورنج می اندازد

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

گردآوری : م. الف زائر

 

 ==


مولاعلی (ع )  -  1000

 

مَن اتّخَذَ الحَقَّ لِجاماََ اَتّخَدَهُ االنّاسُ اِمامَاََ .

 

هرکس ازروی حق زمامداری کند مردم

 

اوراپیشوای خود سازند .

 

 

 

One who rules  rightly wil be considered

 

 

by the people as a leader.

 

کس دل ندهد مردستمکاری را

 

درگلشن جان نپرورد خاری را

 

هرکس که به حق زمامداری بکند

 

بخشند بدو زمام هرکاری را

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 ==


مولاعلی (ع)  - 999

 

مَن اَبصَرَ زَلّتَهُ ضَغُرَت عِندَهُ زَلّهُ غَیرِه .

 

کسی که برلغزش خودبینا گردد لغزش

 

دیگران راکوچک شمارد.

 

One who is able to see his own defect , can

 

easily overlook the

 

defect of others.

 

نادان که حساب عیب مردم راداشت

 

خودرامگرازعیوب عاری پنداشت ؟

 

هرکس که به عیب خویش بینا گرد

 

عیب دگران به هیچ خواهد انگاشت

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

==


مولاعلی (ع)  - 998

 

مَن اَبانَ عَیبَکَ فَهوَوَدودُکَ ؛ مَن ساتَرَعَیبُکَ فَهوَعَدّوکَ .

 

کسی که عیب تورابرتونشان دهددوست تست

 

وکسی که عیبت راازتو پنهان کند دشمن تست .

 

One who shows you your defect is your

 

 

friend;and one who

 

 

hides it from you is your foe.

 

گریارصدیق وراستگو خواهی جست

 

می کوش درامتحان یارت زنخست

 

عیبت بتو گرعیان کند باشد دوست

 

عیبت زتوگرنهان کند دشمن تست

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

 

گردآوری: م.الف زائر

 

 

==
 

مولاعلی (ع ) - 997

 

مَن آمَنَ خائِقاََ آمَنَهُ اللهُ مِن عِقابِهِ .

 

کسی که هراسنده ای راپناه دهدایزداوراازعذاب

 

خودامان خواهد داد.

 

 

God has mercy upon a man who

 

 

gives refuge to a

 

 

frightened person.

 

جوید چو مدد خواه به درگاه توراه

 

نومید ومکدرش مران ازدرگاه

 

ایزدزعذاب خودامان خواهد داد

 

آن راکه دهد بیک هراسنده پناه

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 =


مولاعلی (ع) - 996

 

مُصاحِبَهُ الجاهِلِ شومُُ .

 

همصحبتی نادان شوم است .

 

 

Association with ignorant

 

brings bad omen.

 

آن کس که زدانش وخردمحروم است

 

کج طبعی وگمراهی او معلوم است

 

زانجاکه ضررزنند ازنادانی

 

همصحبتی مردم دانا شوم است

 

 

=

 

ترجمه شعری  وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 ==


مولاعلی (ع ) - 995

 

مُصاحِبُ الدّنیاهَدَفُُ لِلّنَوائِبِ وَ الغِیرِ.

 

دوستدارجهان آماج دشواری ها ودگرگونی هاست  .

 

A worldly man becomes the target

 

of difficulties and vicissitudes .

 

آرایش مرد باطن آراستن است

 

خودرازصفات زشت پیراستن است

 

خواهان جهان شدن بلاخواستن است

 

برحرض فزودن ازخوشی کاستن است

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 ==مولاعلی (ع) - 994

 

مِسکینُ اِبنُ آدَمَ مَکنونُ العل مکنون العَقلِ 

 

تُولِمُهُ البَقّهُ وَتَنتِنهُ العِرِقَُهُ و تَقتُلُهُ الشّرقَهُ .

 

 

آدمی زاد چه بیچاره است که روز مرگ خودرانمی داند

 

وبه درد وبیماری خویش پی نمی برد  نیش پشه ای 

 

رنجش رساند ,  عرق , تنش رابدبود سازد

 

وسرفه ای به ورطه هلاکتش اندازد.

 

 

How poor is the human being who does not know

 

 

the end of his life and can not recognize his

 

 

diseases ; a sting hurts him, perspiration

 

 

makes him  smelly and cough may take

 

 

away his life.

 

مرگ ومرض است آدمی رادرپیش

 

حالش گاهی شودبه یک سرفه  پریش

 

بدبودشود ازعرق کند ازحدبیش

 

 

دررنج فتد اگرخورد ازپیشه نیش 

 

 

ترجمه شعر ی وانگلیسی

 

 

ابوالقاسم حالت

 

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 ==مولاعلی (ع ) - 993

 

مَرارَهُ الصّبرِ یُثمِرُ الظّفَر.

 

تلخی صبر میوه ظفربارآورد.

 

Bitterness of patience brings

 

froth the fruit of triumph.

 

هرچندکه صبر رنج بسیاردهد

 

آرام تراگیرد و آزاردهد

 

نومیدمشو که شاخه صبروشکیب

 

شیرینی نصرت وظفرباردهد

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآور ی: م.الف زائر

 

 ==مولاعلی (ع) - 992

 

مُذیعُ الفاحَشهِ کَفاعِلِها , مُستَمِعُ الغَیبهِ کَقائِلِها .

 

فاش کننده کاربدمانندکسی است که آن کارراکرده 

 

وگوش دهنده به غیبت مانند کسی است

 

که آن غیبت رامی کند.

 

 

 

One who spreads the news of a bad dead is

 

like the one who has committed it ; and one

 

 

who listens to a back biting is like the

 

 

backbiter himself.

 

آن کس که زکارزشت گوید بسیار

 

ماند بهمان کسی که کردست انکار

 

وانکس که دهدبه غیبت یاری  کوش

 

ماند بهمان کس که کند غیبت یار

 

 

=

 

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

 

==
 

مولاعلی (ع) - 991

 

مَثَلُ الدّنیاکَظِّلِلکَ اِن وَقَفتَ وَقَفَ وَ اِن طَلَبَتهُ بَعُد. 

 

دنیا درمثل جون سایه تست , اگر برجای خودبایستی

 

باتو بایستد و اگردرپی اش افتی دور گردد.

 

 

The w orld is like your shadow ; when you

 

 

stop it stops  too and when you follow it , it

 

goes away.

 

چون سایه تست درمثل این دنیا

 

هم باتوقرین باشد وهم ازتوجدا

 

روگرداند ازتو گرافتی به پی اش

 

بازایستد اربایستی  بازبجا

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر
 

مولاعلی (ع)- 962......990


مولا علی (ع) - 990

 

مالِابنِ ادَمَ وَ الفَخرَ وَ اَوَّلُهُ نُطفَهُُ وَاخِرُهُ جیفَهُُ لایَرزُقُ

 

نَفسَهُ وَلایَدفَعُ حَتَفُه .

 

برای چه به خود می بالد بشری که دراول نطفه

 

وآخرمرد اراذست ,  نه روزی خودتواند بدست

 

آورد ونه ازجنگال مرگ تواند گریخت .

 

Why are people proud of themselves when

 


they are sperms  in the beginning and dead

 

corpses in the end ,  neither can secure

 

 

their livelihood nor can overcome

 

their death .

 

 

بهرچه بشر به خویش بالد بسیار

کاول بوداو نطفه وآخر مردار

 

نه روزی خود تواند آورد بدست

 

نزدام اجل تواند اوکرد فرار

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری  : م.الف زائر

 

==
 

مولا علی (ع ) -  989

 

ماکُلّ رامِِ یُصیبُ .

 

هرتیراندازی تیرش به هدف نمی نشیند.

 

Every archer cannot shoot his target.

 

درصید قویست گرچه هرشهبازی

 

مرغی نکند صید به هرپروازی

 

پیوسته درست برهدف ننشیند

 

هرتیر که انداخته تیر اندازی

=

 ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

 

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 ==


مولاعلی (ع ) - 988

 

ماقَسَمَ اللهُ بَینَ عِبادِهِ شَیئاََ اَفضَلُ مِنَ العَقلِ .

 

خداوند درمیان خلق چیزی بهترازنعمت عقل

 

تقسیم نکرده است .

 

 

God has given men nothing better

 

than wisdom.

 

هرکارکه پیرعقل تعلیم نکرد

 

گمراه شود کسی کزان بیم نکرد

 

درروز الست , بهترازنعمت عقل

 

خالق به میان خلق تقسیم نکرد

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

 ==

مولاعلی (ع ) - 987

 

ماضَلَّ مَنِ اِستَشار.

 

هرکه راه رابپرسد گمراه نمی شود.

 

One who asks the way will not be lost.


آنکاو رزه ترقی آگاه نشد

 

دارای مقام وحشمت وجاه نشد

 

هرکس که ره صواب پرسید نخست

 

ازراه خطانرفت وگمراه نشد

 

=

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 ==

 

مولاعلی (ع) - 986

 

مادِحُّ الرّجُلِ بِمالَیسَ فیهِ مُستَهزِی ءُ بِهِ.

 

هرکس مردی رابخاطر چیزی که دراونیست

 

مدح کند , ریشخندش کرده است .

 

Praising one for a merit he does

 

 

not possess is ridiculous.

 

کن بازدودیده حقیقت جو را

 

مشنوسخن مردم باطل گورا

 

هرکس به دروغ ازکسی مدح کند

 

شک نیست که ریشخندکرده ست اورا

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

==
 

مولاعلی (ع ) -  985

 

ماحَصّنَ الدّوَلَ مِثلَ العَدل .

 

کشور رابهتر ازعدل نگهبانی نیست .

 

The best protector of a country is justice.

 

آسایش روح وراحت جان عدل است

 

چیزی که دهد به رنج  پایان عدل است

 

سرمایه آبادی وعمران عدل است

 

هرکشوررابهین نگهبان عدل است

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

==

مولاعلی (ع) -  984

 

مااَنکَرتُ اللهُ مُنذُعَرَفتُهُ .

 

ازآندم که خدای خودراشناختم دیگر منکراونشدم

.

 

I have never denied God since I know Him.

 

من بنده کردگارم وشاکراو

 

اوناظرمن باشد و من ناظراو

 

زاندم که خدای خویش بشناخته ام

 

دیگرنفسی نگشته ام منکراو

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری: م.الف زائر

 

 

==
 

مولاعلی (ع) - 983

 

ما اَلانِسانُ لَوَلاالِّلسانُ اِلّاصورَهُُ مُمَثّلَهُُ اَوبَهیمَهُُ مُهمِلَهُُ ؟

 

آدمی اگر زبان نداشت جزپیکری بی جان

 

یاحیوانی بی سود چه بود.

 

If the man had  no tongue , what he

 

could be but  a lifeless body or

 

 

useless beast?

 

محروم گرازنطق وبیان انسان بود

 

حالش به چه سان بود ؟ کجا اینسان بود

 

یاان که بسان یپکری بی جان بود

 

یاآنکه همانندیکی حیوان بود

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

 

 

 ==


مولاعلی (ع) -  982

 

مااَکثَرَ العَبِرَوَ ما اَقَلِ الِاستِعبارَ.

 

عبرت چه زیاداست و عبرت گیرنده چه کم .

 

There are  so many  examples and so

 

 

few people who take example.

 

تاراهروان  اسیر صد پیچ وخمند

 

یک یک همه درس عبرت ازبهرهمند

 

بسیارتوان گرفت عبرت لیکن

 

آن قوم که عبرتی بگیرند کمند

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری: م.الف زائر

 

 

==

مولاعلی (ع ) -  981

 

ما اَقبَحَ بِالانسانِ اَن یَکونَ ذاوَجهَین .

 

چه زشت است که آدمی دوروی باشد.

 

 

How hideous it is for a man

 

to be two faced .

 

 

پشت سرخلق یاوه گوئی چه بداست

 

افسادوفریب وفتنه جوتی چه بداست

 

یکرنگی ویکدلی چه نیکو باشد

 

اما دوزبانی ودوروئی چه بداست

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

==

مولا علی (ع) - 980

 

مااَفقَرَمَن مَلِکَ فَهمَاََ .

 

کسی که هوش وخرد دارد فقیرومحتاج نمی شود.

 

One who has intelligence never

 

faces indigence.

 

زانجای که عقل است بهین یارونصیر

 

عاقل نشود به قید هر فتنه اسیر

 

آنکس که به گنج خردوهوش غنی است

 

محتاج نگرددو پریشان وفقیر

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 ==


مولاعلی (ع ) - 979

 

مااَعظَمَ اللُهُمَّ مانَری مِن خَلقِکَ وَمااَصغَرَ

 

عَظیمَهُ فی جَنبِ ماغابَ عَنّامِن قُدرَتِکَ .

 

پروردگارا؛ ازآفرینش توچه بزرگ است آنچه که

 

مامی بینیم واین بزرگی چه کوچک است

 

دربرابرآنچه ازقدرت تو که ازچشم

 

ما پنهان است .

 

O mighty God ! how great  is what we

 

can see of your creation and how small is

 

 

that greatness in comparison with your

 

powers hidden from our eyes .

 

زانهاکه بیافریده خلاق جهان

 

باشد چه بزرگ آنچه بچشم است عیان

 

وانست چه خرد گرکه سنجیده شود

 

باآنچه زقدرت وی ازماست نهان

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

 

==
 

مولاعلی (ع ) - 978

 

مااَسرَع َالسّاعاتَ فی الاَیّامِ وَ اَسرَعَ الّایامَ فی الشّهورِ

 

وَاَسرَعَ الشّهورَفی السّنَِه وَ اَسرَعَ السّنَهَ

 

فی هَدمِ العُمرِ.

چه تندساعت هابدل به روز  هاوروزها بدل به ماه ها

 

و ماه ها بدل به سالها می شوند  وسالها

 

بسرعت می گذرند که عمرراتباه سازند .

 

 

How fast hours relapse to be transformed into

 

 

days , days into months , months into years

 

 

which run out to ruin our life.

 

ساعات شود بدل به روزی کوتاه

 

وانگاه چه زود روزها گردد ماه

 

وانگاه چه تندماه ها گردد سال

 

وزرفتن سالها شودعمرتباه

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

==
 

مولاعلی (ع) -  977

 

مااَخَذَاللهُ عَلی اَهلِ الجَهلِ اَن یَتَعلّموا حَتّی اَخَذَعَلی

 

اَهلِ العِلم اَن یُعَلّموا.

 

 

خداوند به نادانان تحصیل علم راواجب نکرد

 

مگروقتی که تعلیم دادن رابه

 

دانایان واجب کرد.

 

God has not   required  the ignorant

 

 

people to learn ,  except when ordained

 

 

the learned man to teach.

 

تادست به  بخشش نزندمردکریم

 

دردست نیازمند ناید زروسیم

 

دانا باید نخست تعلیم دهد

 

تانادان هم ازوبگیرد تعلیم

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

 

=

 

گردآوری: م.الف زائر

 

 

 

 

 ==

مولاعلی (ع ) - 976

 

مَااختَلَفَ دَعوتانِ اِلّاکانَت اَحدَیهُما ضَلالَهَ .

 

دو آوازمخالف برنخیزدمگرآن که یکی از آن

 

دو برای گمراهی باشد.

 

 

One of two different calls is

 

always misleading.

 

تامردم یک رهند باهم یکدل

 

درراه کم اختلاف  گردد  حاصل

 

هرجاکه دو آواز مخالف خیزد

 

البته یکی ازآن دوباشد باطل

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری: م. الف زائر

 

 

 ==

مولاعلی (ع ) -  975

 

مااَحَقّ العاقِلَ اَن یَکونَ لَهُ ساعَهُُ لایَشغَلهُ عَنها

 

شاغِلُُ یُحاسِبُ فیها نَفسَهُ فَیَنظُرُ فیمَا اکتَسَبَ

 

لَها وَعَلَیها فی لَیلِها وَنَهارِها.

 

 

حردمند راسزد که ساعتی آسوده ازکاربگزیند

 

وبه حساب خود برسد وبه دقت بنگرد که

 

درشبانه روز چه بدست آورده است

 

وچه ازدست داده است .

 

A wise man  must think  over his deeds every

 

day  at his leisure to find out what he has

 

gained or lost during day and night.

 

آن است خردمند که ازکارچورست

 

آسوده خیال کنج خلوت بنشست

 

دردفتر اعمال بدقت نگریست

 

کزدست چه داده وچه آورده بدست

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری: م.الف زائر

 

 

 

 

 

 

 

 

==
 

مولاعلی (ع ) - 974

 

لَیسَ لِهذَا الجِلدِ الرّقیقِ صَبرُعَلیَ النّار.

 

این پوست نازک طاقت آتش جهنم راندارد.

 

 

The delicate skin cannot resistance

 

infernal fire.

 

آن کس که زنیش پشه ای غم دارد

 

کی تاب شکنجه دمادم دارد

 

آن کزخورشید چهره درهم دارد

 

کی طاقت آتش جهنم دارد؟

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآور ی: م.الف زائر

 

 

 ==

 

مولاعلی(ع ) - 973

 

لَیسَ لَکَ بِاَخِِ مَن  اَحوَجَکَ اِلی حاکمِِ بَینَکَ وَ بَینَهُ .

 

کسی که میان تو  واو برداوری دیگری نیازی باشد

 

دوست تونیست .

 

 

He is not your friend if you need somebody

 

 

else to judge between you and him.

 

 

خوب است که دوست چاره سازی باشد

 

هم یکدل و هم محرم رازی باشد

 

آن دوست نباشدکه میان تو و او

 

برداوری کسی نیازی باشد 

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گرداوری: م.الف زائر

 

==

مولاعلی (ع) - 972

 

لَیسَ ثَوابُُ عِندَاللهِ سُبحانَهُ اَعظَمُ مِن ثَوابِ السّلطانِ العادِل

 

وَ الرّجُلِ المُحسِن .

 

هیچ پاداشی , در نزدخداوند  پاک , بزرگترازپاداش

 

پادشاه دادگستر ومردنیکوکارنیست  .

 

 

God has no  greater reward than that which

 

will be given to a just king and

 

 

a benefactor man.

 

 

 

ازجمله بندگان , دوتن رادادار

 

پاداش عمل فزون دهد روز شمار

 

آن شاه که دادگستری پیشه کند

 

وان مردکه پاک باشد ونیکوکار

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

==

مولا علی (ع ) - 971

 

لَیسَ بَلَدُاَحَقّ بِکَ مِن بَلَدِِ, خَیرَ البِلادِماجَمَلَکَ .

 

هیچ شهری شایسته تر ازشهردیگرنیست

 

وهرشهری که برای تو نیکوباشدخوب ترین شهر است .

 

 

No city  is more suitable  than another

 

 

one ; any city which is enjoyed by you is

 

the best to you.

 

شهری نتوان یافت که ازهرنظری

 

به باشد وخوبتر زشهر دگری

 

هرشهرکه ازبهر تونیکوباشد

 

آن نیزبود شهرپسندیده تری

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

 ==


مولاعلی (ع ) - 970

 

لَوعَقَلَ اَهلُ الدّنیا لَخَرَبَهَ  الدّنیا.

 

اگرمردم گیتی عقل داشتند گیتی ویران می شد.

 

 

If all people were wise  the world

 

would be ruined.

 

 

 

آن مردکه اهل خردوعرفان بود

 

بی زازاین جهان بی بینان بود

 

گرعقل به مغزمردم دوران بود

 

این گیتی غدارکنون ویران بود

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

==
 

مولاعلی (ع ) - 969

لَوصَببتُ الدّنیا عَلی المُنافِقِ بِجُملتِهاحَتّی اَن یَحِبّنی مااَحَبُّنی .

به آن کس که دوروست اگر  سراسرجهان راببخشم تامرادوست داردشرط دوستی بجای نیاورد.

 

A hypocrite will now bestow his affection upon

 

 

me , even if I give him

 

 

he entire world.

 

آن راکه دورنگی ودو روئی شده خو

 

گردنیارادهی ,  نگردد یکرو

 

چون لاله که ابراز دورنگی نسترد

 

هرچندکه درّوگوهرافشاند براو

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

==

 

مولاعلی (ع) -  968

 

لَوجَرَتِ الاَرزاقَ بِالاَلبابِ وَ العُقول ِلَم تَعِش بَهائِمُ وَ الاَحمِقُ .

 

اگر روزی به عقل  و هوش بسته بودنه دد و دام زنده میماند

 

و نه بی خرد.

 

 

If livelihood were according wisdom and

 

 

undrestanding neither beasts nor

 

 

fools could ever live.

 

ای بس که یکی رانبود بخت بدی

 

بااین که عقل است کم ازدام وددی

 

گربسته به عقل وهوش باشد روزی

 

نه دام وددی ماند ونه بی خردی

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

 ==

مولاعلی (ع ) - 967

 

لَوتَمیّزتِ الاَشیاءُ لَکانَ الصّذقُ مَعَ الشّجاعَهِ

 

وَکانَ الجُبنُ مَعَ الکِذبِ.

 

هرگاه صفات ازهم متمایز شوند راستگوئی

 

بادلیری ودروغگوئی باترس همراه خواهد بود .

 

If things are to be distinguished , truthful

 

 

will be coupled  with bravery and

 

 

falsehood with cowardice.

 

آنجاکه شود  صفات ازهم ممتاز

 

هریک بمقام خویش بنشیند باز

 

باشیردلی است راستگوئی همدم

 

باترس بود دروغگوئی دمساز

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

==
 

مولاعلی (ع ) - 966

 

لَواَنّ المَوتَ یُشتَری لَاَشتریهَ الاَغنیاءُ.

 

اگرمرگ خریدنی بود توانگران آن رامی خریدند .

 

If death could be bought , wealthy

 

 

men would buy it.

 

بی چیز اگر همین غم رزق خورد

 

منعم پی صد چیز دگر رنج برد

 

گرمرگ خریدنی شود درعالم

 

آنکس که غنی تراست زان بیش خرد

 

 

=

 

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م .الف زائر

 

 ==مولاعلی (ع ) - 965

 

لَن یَتّصِلَ المَرءُ بِاِلخالِقِ حَتّی یَنقَطِعُ عَنِ الخَلقِ .

 

تاکسی ازخلق نگسلد به خالق نخواهد پیوست .

 

A man can not be attached to God unless

 

 

is detached from people.

 

بردوست اگر عاشق صادق دل بست

 

ازهرچه که غیردوست  شد شوید دست

 

کس تاکه زمهر خلق عالم نگسست

 

برخالق عالم نتواند پیوست

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

 ==

 

مولاعلی (ع ) - 964

 

لِن لِمَن  غالَظَکَ فَاِنّهُ یوشِکُ اَنّ َیُلینَ لَکَ .

 

درحق کسی که باتودرشتی کند نرمی کن

 

شاید ازاین راه باتونرم شود.

 

Be mil to anyone who is rough to you for

 

in this  way he may grow mild .

 

بی شرم وحیا چو ازتوبیند آزرم

 

خودنیز دگر برسرحجب آید وشرم

 

باهرکه درشتی بکند نرمی کن

 

شایدکه ازاین شود کم  کم نرم

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

==
 

مولاعلی (ع ) -  963

 

لَم یَنَل اَحَدُُ مِنَ الدّنیا حَبرَهُ اِلّا اَعقِبَتهُ عَبرَهُ .

 

کسی ازاین دنیابه خوشی وخنده ای  نمی رسد

 

جز این که گریه وماتمی دردنبال داشته باشد.

 

No one in the world can enjoy

 

 

happiness , without shedding tears.

 

دردارجهان سروربی ماتم نیست

 

کس رابه زمانه شادی بی غم نیست

 

درجام کسی ساقی ایام نریخت

 

زان صاف که بادردمحن درهم نیست

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

 

==
 

مولاعلی (ع ) -  962

 

لَم یَضِق شَئیءُُ عَن حُسنِ الخُلقِ .

 

ازخوشخوئی به هیچ چیزی لطمه ای نرسیده است .

 

Good temper hard nothing.

 

ازتندی خوی وزشتی خلق , بسی

بیندهمه کس عذاب درهرنفسی

 

اما زگشاده روئی وخوشخوئی

 

نه لطمه بچیری رسد ونه به کسی

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

مولاعلی (ع) - 931.....961 

مولاعلی (ع ) - 961

 

لَم یَضَع مِن مالِکَ ماقَضی فَرضَکَ .

 

مالی که خرج واجبات خودکرده ای , ازدستت

 

نرفته است .

 

Whatever you have spent  for your

 

 

necessities is not lost

 

گربا زروسیم ازغمی خواهی رست

 

زرده که درکیسه نمی باید بست

 

آن مال که خرج واجبات تو شدست

 

هرچند فزون بوده , نرفته ست ازدست

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

==


مولاعلی (ع ) - 960

 

لَم یَسُد مَن اِفتَقَرَ اِخوانُهُ اِلی غَیرِهِ .

 

کسی که برادرانش به دیگران نیازمند باشند

 

بزرگ نمی شود.

 

A man who is not useful to his brothers

 

will not be dignified .

 

دولتمندی که نیست درویش نواز

 

عزوشرفی نیابد ازنعمت وناز

 

هرگز نشود بزرگ آن  کس که مدام

 

باعیرکند برادرش عرض نیاز

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 ==

مولاعلی (ع ) - 959

 

لَم یَذهَبُ مِن مالِک ما وَقی عِرضَکَ .

 

ازمال تو آنچه که آبروی توراحفظ کرده ازدست رفته است .

 

 

What you have spend to secure your

 

reputation is not lost.

 

آن کس که زشوق سیم وزر مست بود

 

گرخوارشود به راه زر پست بود

 

آن سیم وزری که آبرورابخرد

 

هرچندزدست رفته دردست بود

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

گردآوری : م.الف زائر

 ==


مولاعلی (ع ) - 958

 

لِلظُُلمِ تَبِعاتُ موبِقاتُ .

 

ظلم عواقب گمراه کننده ای دارد.

 

 

Cruelty has destructive consequences.

 

نابودکننده است آثارستم

 

بسارکمرشکن بود بارستم

 

اخرگردد خراب دیوار ستم

 

برروی سرکسی که شد یارستم

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 == 

مولاعلی (ع)  - 957

 

لِلشّدائِدتُدَخّرُالرِّجالُ .

 

مردان بلند همت  برای زمان سختی اندوخته شده اند .

 

Courageous man are saved for hard days .

 

روشن گهران چو شمع افروخته اند

خودرازبرای دیگران سوخته اند

مردان بلند طبع باهمت را

ازبهرزمان سختی اندوخته اند

=

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

گرداوری : م. الف زائر

 

 

 

 

=-

مولاعلی  (ع ) - 956

 

لِلحازِم فی کُلِّ فِعلِِ فَضلُُ .

 

دوراندیش درانجام هرکاربردیگران برتری دارد.

 

In doing everything a prudent man

 

is superior to others.

 

آن کزدگران بصیرتش باشد بیش

 

بهترکند آن کارکه آید درپیش

 

اندرهمه کاربرتری داردوفضل

 

آن مرد که بینا بودودوراندیش

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 ==

مولاعلی (ع ) - 955

 

 لِلاِنسانِ فَضیلَتانِ ؛عَقلُُ وَ مَنطقُُ , فَبِالعقلِ

 

یَستفیدُ وَبِالمَنطِقِ یُفیدُ.

 

 

دوچیزمایه فضیلت آدمی است  ؛ عقل ومنطق ,  که

 

باعقل وخرد سود بردو بانطق وبیان سود رساند.

 

 

 A man,s superiority resides in 

 

two virtues intelligence and speech ; by

 

the means of the former he acquires 

 

benefits and by the latter he imparts them .

 

ای دوست  زفیض عقل ومنطق مگذر

 

زیرابود این دو ,مایه فضل بشر

 

بانطق وبیان بزندگان سود رسان

 

باعقل وخرد ززندگی سود ببر

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 ==


مولاعلی (ع )  - 954

 

لِلاَحمَقِ مَعَ کُلِّ قَولِِ یَمین .

 

احمق باهرسخنی قسم می خورد.

 

A fool  is he who swears in every sentence.

 

بهرسخنی که راستش پندارند

 

مردم به قسم دگر چه حاجت دارند؟

 

احمق قسمی خورد پی هرسخنی

 

تاخلق اورادروغگو نشمارند

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

 ==

 

مولاعلی (ع ) - 953

 

لِکُلِّ هَمِِّ فَرَجُُ , لِکُلِّ ضیقِِ مَخرَجُُ .

 

هرعقده تنگ آخر گشایش یابد ودرپی هربستگی

 

آخرراهی بازمی شود .

 

 

Every hard knot will be untied and every

 

 

closed way will open at last.

 

دمسازشود طالع  ناساز آخر

 

دور خوشی توگردد آغازآخر

 

هرعقده که تنگ است گشایش یابد

 

هرراه که بسته ست شود بازاخر

 

 

=

 

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

 

=

 

گردآوری : م. الف زائر

 == 

مولاعلی (ع ) - 952

 

 

لِکُلِّ شَیئی ءِِ آفَهُُ و آفَهُ الخَیرِ قَرین اُلسّو ءِ  .

 

هرجیز  آفتی دارد وآفت نیکوکاری

 

همصحبت بدنهاداست.

 

 

 

Everything has its bane ; and the bane of

 

benefaction is a malicious companion.

 

دردارجهان که عاقبت هرچیزی

 

دارد زپی آفت ملال انگیزی

 

دانی چه بود آفت نیکوکاری؟

 

همصحبت بد نهاد ناپرهیزی

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 ==


مولاعلی (ع ) - 951

 

 

لِکُلِّ حَیِِّ مَوتُُ لِکُلّ شَئی ءِِ فَوتُُ  .

 

برای هرزنده مرگ وبرای هرچیزی نابودی است .

 

 

There is a death for every

 

 

creature ; and an end

 

for everything.

 

اندرپی هر خوشی ملالی وغمی است

 

درصورت هرنشاط , , چین المی است

 

درگردن هرزنده طناب اجل است

 

بردامن هروجود گردعدمی است

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 ==


مولاعلی (ع ) - 950

 

لِکُلّ امرَءِِ فی مالِهِ شَریکان ؛ اَلوارِثُ وَ الحَوادثُ .

 

درمال هرمردی دوشریک هست یکی وارث دیگری حوادث .

 

 

There are two participants in wealth of each

 

man : One is hes heir and

 

 

the other, mishaps.

 

چون مرد رسد به مکنت وجاه و جلال

 

خواهد دوشریک یافت درمال ومنال

 

آن وارث اوکه می شود صاحب مال

 

وان حادثه ای که بهرمال است وبال

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

 ==

 

 

مولاعلی (ع ) - 949

 

لِسانُ المُرائی جَمیلُُ وَفی قَلبِهِ الدّاءُ الّدخیلُ .

 

ریاکارزبانی زیبا وقلبی بیماردارد.

 

 

A hypocrite has a nice tongue and

 

an ill heart.

 

آن راکه دو روئی روش دیرین است

 

هرجاک نهد پای , پی تفتین است

 

منگرکه زبان او چنین شیرین است

 

بنگرکه چقدرقلب او پرکین است

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

گردآوری : م.الف زائر

==
 

مولاعلی (ع ) - 948

 

لِسانُ العاقِل وَراءَ قَلبِهِ , قَلبُ الاَحمَقِ وَراءَ لِسانِهِ .

 

زبان عاقل درپس دل اوست یعنی دلش راضی

 

 

نمی شودکه هرباطلی رابرزبان آورد , ودل بی عقل

 

درپس زبان اوست یعنی هرچه به زبانش آمد

 

بدون مانع اظهارمی کند.

 

 

A wise man,s tongue is behind his heart; he

 

does not mentions whatever he feels wrong. A fool

 

man,s  heart is behind his tongue ; he

 

says everything without any reserve.

 

عاقل باشد زبانش اندر پس دل

 

راضی نشوددلش که گوید باطل

 

بی عقل وخرد  ,دلش بود پشت زبان

 

کزمعنی حرف خویش باشد غافل

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 == 

مولاعلی (ع) - 947

 

لِسانُ الجاهِلِ مِفتاحُ حَقّهِ .

 

زبان نادان کلید مرگ اوست .

 

An ignorant man.s tongue is a key to

 

 

his destruction.

 

جاهل چودرختی است تهی ازبروبرگ

 

بارن براو تیرملامت چو تگرگ

 

ای بس که چونادان به سخن لب بگشود

 

گرید زبان اوکلید درمرگ

 

 

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

 

 ==

 

مولاعلی (ع) - 946

 

 

لَذّهُ الکِرامِ فی الاِطعامِ ؛ لَذّهِ اللّئامِ فی الطّعامِ .

 

لذت جوانمردان  به مهمانی دادن وخوشی دونان

 

به مهمان شدن است .

 

A generous man is pleased to invite , and

 

an avaricious person is pleased

 

to be invited.

 

آن راکه فرومایه بود همچو خسی

 

بامردبلند طبع فرق است بسی

 

این شادشود چو شدکسی مهمانش

 

وان شادشود چو گشت مهمان کسی

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآور ی: م.الف زائر

 

 ==


مولاعلی (ع ) - 945

 

لایُوادُّ الاَشرارُالّا اَشباهَهُم , لایَصطَنِعُ اللّئامُ اِلّااَمثالَهُم .

 

اشرارجزکسانی راکه همانندخودشانند دوست

 

نمی گیرندومردم پست جزپست نهادان رانمی پرورند.

 

 

Wicked  men do not make friendship  except

 

 

with those who are wicked like themselves , mean

 

men do not  bring up except those who

 

 

are mean.

 

آن مردکه بدخوست نمی گیرد دوست

 

جزبدمنشی راکه همانند بدوست

 

وان مرد که پست است نخواهد پرورد

 

جزپست نهاد راکه بااو همخوست

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

==

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 ==

 

مولاعلی (ع ) - 944

 

لایَنفَعُ الایمانُ بِغیرِالتّقوی .

 

ایمانی که باپاکی وپرهیز همراه نباشد سودی ندارد.

 

Faith without chastity is of no use.

 

دین ازپی آن است که کوشی تو بسی

 

تادست کشی زهرهوی وهوسی

 

گرپاکی وپرهیزنباشد درکار

 

سودی نرسد زدین وایمان به کسی

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

==
 

مولاعلی (ع ) - 943

 

لایُنصَحُ اللّئیمُ اَحَداََ اِلِّاعَن رَغبَهِِ اَورَهبَهِِ .

 

فرومایه ازکسی پند نمی گیرد مگراز روی ترس یا طمع .

 

A mean  person does not accept

 

 

advice , except for fear or in the

 

hope or something.

 

آنکس که به طبع بود ناپاک وپلید

 

خودازسرشوق راه پاکان نگزید

 

ناکس نشنید پندکس , وربشنید

 

یاازره بیم بود یاروی امید

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

 ==

مولاعلی(ع ) - 942

 

لایَنجَعُ تَدبیرُمَن لایُطاعُ .

 

تدبیرکسی که فرمانش رانمی برند سودی نمی دهد.

 

 

Planning by one who is not obeyed

 

is of no use.

 

شاگرد به پیروی چو تقصیرکند

 

اندیشه استاد چه تاثیر کند

 

مری که نمی بردکسی فرمانش

 

سودی ندهد  هرآنچه تدبیرکند

 

=

 

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

 ==

مولاعلی (ع)  - 941

 

لا یَنبَغی لِلعاقِلِ اَن یُقیمَ عَلی الخَوفِ اِذا وَجَدَ

 

اِلی اِلّاَمنِ سَبیلا.

 

شایسته عاقل نست که باترس زندگی کند

 

درحالی که به سوی ایمنی راهی دارد.

 

 

It is not suitable for a wise man to live

 

in fear when he has some way

 

to security.

 

بیناکه زراه وچاه باشدآگاه

 

ازوعجب است اگرکه افتد درچاه

 

باترس نشایدکه کندعاقل زیست

 

آنجاکه بسوی ایمنی دارد راه

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 ==


مولاعلی (ع ) - 940

 

لایَکونُ الصّدیقُ صَدیقاََحَتّی یَحفُظَ اَخاهُ

 

فی غَیبَتِهِ وَنِکبَتِهِ وَ وَفاتِهِ .

 

دوست دوست نمی شود مگربشرط آن

 

که دوست خودرادرغیبت او ,وبدبختی

 

و وفات او حفظ کند.

 

A friend is not a good friend unless he

 

respects his friend,s rights in his

 

 

absence , in his misfortune and

 

 

after his death.

 

آن است به عهد دوستی ثابت وسخت

 

کاو باتومددکند چو گشتی بدبخت

 

عیبت نکند بیان چو گشتی غایب

 

مالت نخورد چوبستی ازدنیا رخت

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری: م .الف زائر

 

 

 ==

 

مولاعلی (ع ) - 939

 

لایَکُنِ المُحسِنُ وَالمَسیِ ءُ  اِلَیکَ سَواءُ  فَاِنّ  ذلِکَ

 

یَزهَدُ المُحسِن فِی الاِحسانِ وَ یُتابِعُ

 

المُسِی ءُ اِلی الاِسائَهِ  .

 

 

مبادابدکارونیکوکاردرنظرت یکسان باشند

 

زیرا دراین صورتنیکوکارازنیکوئی کناره 

 

گیردوبدکاردرکارزشت اصرارورزد.

 

 

You must not regard a good man

 

 

and a bad man equally for the former

 

gives up good behavior and the

 

latter follows evil doing .

 

درجامعه گر بدگهرونیکوکار

 

یکسان آیند خلق رادرانظار

 

این سخت ز کارخیر گردد نادم

 

وان نیک به کارزشت ورزد اسرار

 

 

 = 

 

ترجمه شعری  وانگلیسی

 

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م .الف زائر

 

 

==

 

مولاعلی (ع) - 938

 

لایُعابُ الرّجُلُ بِاخذِحَقِّهُ وَ اِنّما یُعابُ بِاَخذِمالَیسَ لَهُ .

 

خواستن حق برای کسی عیب نیست خواستن

 

چیزی که حق او نیست عیب است .

 

 

A man cannot be blamed for demanding

 

 

his right but he should be blamed for

  

asking what is not his right.

 

گردرپی حق خویش مردی برخاست

 

براونتوان عیب گرفتن که خطاست

 

زان مرداگر که عیب گیرند رواست

 

کاو آنچه که نیست حق وی خواهد خواست

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

 

 ==


مولاعلی (ع ) - 937

 

لایَصغُرَنَّ عِندَکَ الرّایَ الخَطیرُ اِذا اَتاکَ بِهِ الرّجُلُ الحَقیرُ.

 

فکربزرگی راکه ازمرد کوچکی تراوش کند

 

نباید کوچک شماری .

 

 

 

Do not underestimate a useful advice just

 

 

because is is given by an

 

 

unimportant person.

 

گرمرد ,  خردوراست وصاحب تدبیر

 

هرکس که بود نصیحتش رابپذیر

 

گرپندبزرگی دهدت مرد حقیر

 

کوچک مشمارش وازآن  بهره بگیر

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

 ==


مولاعلی (ع) - 936

 

لایَشبِعُ المومِنُ وَاخاهُ جائعُ .

 

مردخداتابرادرش گرسنه است خودراسیرنمی سازد.

 

A true believer will not eat fully as long

 

as his brother is hungry.

 

آن مردخداست کاو بود خیراندیش

 

خیردگران زخیرخودخواهد بیش

 

خودتاشکم برادرش گرسنه است

 

برخوان ننشیند ازپی سیری خویش

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

گردآوری : م.الف زائر

 ==مولاعلی (ع) - 935

 

لا یَستَحِییَنَّ اَحَدُکُم اِذاسُئِلَ عَمّا لایَعلَمُ اَن یَقولَ لااَعلَمُ .

 

هیچ یک از شما وقتی جیزی را که نمی داند

 

 

ازو بپرسندنباید شرم داشته باشد

 

ازاینکه بگوید نمی دانم .

 

No one of you must feel ashamed to admit

 

 

his ignorance  when he is asked about what he

 

does not know.

 

گربربندی دهان خویش ازگفتار

 

بهزانکه بگوئی سخنی ناهنجار

 

چیزی که ندائی , چو بپرسند ازتو

 

برگو که نمی دانم وزین شرم مدار

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 ==


 

مولاعلی (ع ) - 934

 

لایُدرِکُ اللهُ جَلّ جَلالُهُ العُیونُ بِمُشاهدِهِ العَیانِ لکِن

 

یُدِرکُهُ القُلوبُ بِحِقایِقِ الایمان .

 

چشم های ما بامشاهده ظاهرخدا را نمی توانند

 

دید بلکه دل ها از راه حقایق ایمان

 

به خدا می رسند .

 

One eyes cannot see God by manifest

 

 

observation but our hearts can perceive

 

Him through faith.

 

هرجند خدا بهرمکانی است پدید

 

بادیده سر نمی توان اورادید

 

تنهادل ما ازره ایمان ویقین

 

شایدکه تواند به خداوند ر سید

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 ==

 

مولاعلی (ع) - 933

 

لایَخلوا النّفسُ مِن اَمَلِِِِ حَتّی تَدخُلَ فِی الاَجَلِِ.

 

جان آدمی تادم مرگازآرزو خالی نمی شود.

 

 

Man,s soul is not cleared from desires , until

 

he is dead.

 

تاجان داری شیفته آمالی

 

دلبسته اکتساب جاه ومالی

 

تامرگ نکرده جام عمرت راپر

 

جان تو زآرزو نگردد خالی

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 ==


مولاعلی (ع) - 932

 

لایَحولُ الصّدیقُ الصَّدوقُ عَنِ المَوَدّهِ وِان جُفِیَ .

 

دوست صادق ازدوستی روی برنمی تابد

 

هرچندکه جفا بیند.

 

 

A sincere friend will not turn away from

 

your friendship even when

 

 

.you hurt him

 

آن دوست که صادق است وبامهرووفا

 

باتست همیشه برسر صلح وصفا

 

ازدوستی توبرنمی تابد روی

 

هرچندکه بیند زتو او جوروجفا

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

 

 

 

==

مولاعلی (ع) - 931

 

لایَحمِدحامِدُُ الّارَبّهُ ؛لایَلمُ لائِمُُ اِلّانَفسَهُ .

 

کسی اگر می ستاید بایدخدای خودرابستاید

 

واگرسرزنش می کند باید نفس

 

خودراسرزنش کند.

 

 

One must not praise any one but God; and

 

 

 

must not blame anyone

 

 

 

but himself.

 

آن مرد که عاقل است ودانا باید

 

بیهوده زبان به مدح وذم نگشاید

 

گرعیب کند , زنفس خود گیرد عیب

 

وربستاید, خدای رابستاید

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر 

مولاعلی (ع) - 900....930


 

مولاعلی (ع ) - 930

 

لایَترُکُ النّاسُ شیَئاََمِن دینِهِم لِاصلاحِ دُنیاهُم الّافَتَحَ اللُهُ

 

عَلیَهمِ ماهِوَ اَضّرُمِنهُ .

 

 

مردم چیزی ازدین خودبرای  آبادی دنیای خود

 

نمی دهند مگر آن که خداونددرعوض چیزی

 

زیان آورتر ازآن رابرایشان روادارد.

 

 

People may not lose anything of their

 

faith to obtain worldly things unless

 

 

God allots to them something more

 

 

detrimental than that.

 

ازدین خود آن بنده دنیاپرور

 

چیزی ندهدبرای دنیا به هدر

 

چزاین که خداوند مبین روز دگر

 

چیزدهدش ازآن زیان آورتر

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم آذر 1393ساعت 11:28  توسط امیرثابت قدم  |  آرشیو نظرات

مولاعلی (ع) - 929

 

مولاعلی (ع)- 929

 

لایَترُکَ النّاسُ شَیئاََ مِن دُنیاهُم لِاصلاحِ اخِرَتِهِم

 

اِلاّعَوّضَهُمُ اللهُ سبُحانَهُ خَیراََ مِنهُ .

 

مردم ازمال جهان چیزی برای دنیای دیگر خود نمی دهند

 

مگراین که خداوندبالاترازآن رابه آنان عوض دهد.

 

People may never give up anything of this world

 

for  the next, unless God gives them back

 

something better than that.

 

ازمال جهان کسی زابناء بشر

 

چیز ندهد برای دنیای دگر

 

جزآن که خداوند بدو درمحشر

 

بخشد به عوض چیزی ازآن بالاتر

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم آذر 1393ساعت 11:17  توسط امیرثابت قدم  |  آرشیو نظرات

مولاعلی (ع)- 928

 

مولاعلی (ع ) - 928

 

لافَقرَلِعاقِلِِ , لاغَناءَ لِجاهِلِِ .

 

هرکه داناست مسکین نیست , اگر چه تنگدست باشد

 

وهرکه نادان است منعم نیست اگر چه ظاهراداراباشد.

 

A savant man is not poor even if he lives in

 

poverty ; and  an ignorant one is not rich even

 

 

if he lives wealthy life.

 

مسکین نبودهرآنکسی کاو داناست

 

هرچندکه تنگدست وبی برگ ونواست

 

منعم نبود هرانکه باشد نادان

 

هرچندکه درنظربظاهر داراست

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم آذر 1393ساعت 11:8  توسط امیرثابت قدم  |  آرشیو نظرات

مولاعلی (ع ) - 927

 

مولاعلی (ع)  - 927

 

لاغِناءَ کالغُنوعِ .

 

هیچ دارائی بهتر ازفناعت نیست .

 

No wealth is better than contentment.

 

آن کس که حریص  وآزمند دنی است

 

پابند به دیوخوئی واهرمنی است

 

بارزوی کم بسازومحتاج مباش

 

کان مردکه قانع است پیوسته غنی است

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری: م.الف زائر

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم آذر 1393ساعت 11:1  توسط امیرثابت قدم  |  آرشیو نظرات

مولاعلی (ع ) - 926

 

مولاعلی (ع) - 926

 

لاعَیشَ لِسَیِی ءِ الخُلقِ .

 

بدخو اززندگی خوش محروم است .

 

An ill-tempered man cannot

 

enjoy happy life.

 

آنگاه که برتو آور دخشم هجوم

 

پیش ازهمه کس کنی توخودرامغموم

 

می کوش که خوی خویش راخوب کنی

 

کززندگی خوش  است بدخو محروم

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری: م.الف زائر

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم آذر 1393ساعت 10:55  توسط امیرثابت قدم  |  آرشیو نظرات

مولاعلی (ع) - 925

 

مولاعلی (ع) -  925

 

لاعَقلَ مَعَ شَهوَه .

 

عقل باشهوترانی سازگاری ندارد.

 

Wisdom does not accord with pleasure.

 

آن مردکه ترک هوشیاری نکند

 

باید که هوای میگساری نکند

 

عاقل نرود درپی شهوت ز یرا

 

شهوت باعقل سازگاری نکند

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم آذر 1393ساعت 10:48  توسط امیرثابت قدم  |  آرشیو نظرات

مولاعلی (ع) - 924

 

مولاعلی(ع)  - 924

 

 

لاشَئی ءَ اَحسَنُ مِن عَقلِِ مَعَ عِلمِِ وَعِلمِِ مَعَ حِلمِِ

 

وَحِلمِِ مَعَ قُدرَه .

 

چیزی بهتزازخردمندی بادانائی ودانائی باشکیبائی

 

 

وشکیبائی باتوانائی نیست .

 

 

There is nothing better than wisdom

 

with knowledge , knowledge with tolerance

 

and tolerance with power.

 

بهترزهمه مردم دنیاباشد

 

آن مرد خردمند که دانا باشد

 

درخشم نیاید وشکیبا باشد

 

هرچند به هرکارتوانا باشد

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم آذر 1393ساعت 10:43  توسط امیرثابت قدم  |  آرشیو نظرات

مولاعلی (ع) - 923

 

مولاعلی (ع) - 923

 

لاذُخرکَالعِلمِ .

 

گنجی مانند دانش نیست .

 

There is no treasure like knowledge.

 

ازشهدادب هرکه به کامش قند است

 

پیوسته ز حال وروز خود خرسند است

 

گنجی به گرانبهائی دانش نیست

 

دولتمنداست هرکه دانشمنداست

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم آذر 1393ساعت 10:34  توسط امیرثابت قدم  |  آرشیو نظرات

مولاعلی (ع) - 922

 

مولاعلی (ع) - 922

 

لادَواءَ لِمَشعوفِ بِدائِهِ , لاشِفاءَ لِمَن کَتَمَ طَبیبَهُ دائَهُ .

 

برای کسی که به دردخود خوش است  دوائی نیست

 

وکسی که درد خودراازطبیب بپوشدشفانخواهد یافت .

 

There are no remedy for a man who is

 

 

happy with his diseases ; and , no recovery

 

for one who hides his disease from

 

the  doctor.

 

آن راکه به درد خودرضاخواهد بود

 

هردردکه هست بی دواخواهدبود

 

وانکاوزطبیب درد خود می پوشد

 

کی بهروی امید شفاخواهد بود

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم آذر 1393ساعت 10:30  توسط امیرثابت قدم  |  آرشیو نظرات

مولاعلی (ع) - 921

 

مولاعلی (ع ) - 921

 

لاخَیرَفی قَومِِ لَیسوا بِناصِحین وَ لایُحِبّونَ النّاصِحین .

 

ازکسانی که نه خیر می خواهند و نه

 

خیرخواهان را دوست دارند خیری نصیب

 

نمی شود.

 

 

You can not expect anything good from

 

 

those who neither are well - wishers nor like the

 

persons who wish well.

 

آنکا ونه اثرزخیرخواهی دراوست

 

نه مردم خیرخواه رادارد دوست

 

زانجاکه به هیچ رو ندارد خیری

 

مانند گلیست کش نه رنگ است ونه بوست

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم آذر 1393ساعت 22:29  توسط امیرثابت قدم  |  آرشیو نظرات

مولاعلی (ع) - 920

 

مولاعلی (ع) - 920

 

لاخَیرَفِی السّکوتِ عَنِ الحَقِّ کَمااَنّهُ لاخَیرَ

 

فِی القَولِ بِالباطِل .

 

خاموش ماندن ازحق گوئی خوب نیست

 

 

همچنانکه باطل گوئی خوب نیست .

 

 

To keep silent  from speaking  the truth

 

 

is as bad as to talk falsely.

 

اندرپی حق باش وحقیقت جوئی

 

دوری کن  ازاین که راه باطل پوئی

 

خوش نیست خموش ماندن ازگفتن حق

 

آنگونه که خوب نیست باطل گوئی

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

 

=

 

 گر دآوری : م.الف زائر

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم آذر 1393ساعت 22:20  توسط امیرثابت قدم  |  آرشیو نظرات

مولاعلی (ع) - 919

 

مولاعلی (ع)  - 919

 

لاحُلَلَ کَالادابِ.

 

هیچ زیوری بهترازادب نیست .

 

No ornament is better than politeness.

 

اخلاق  پسندیده بود یاورمرد

 

این است گواه پاکی گوهرمرد

 

بایدکه به حسن ادب آراست شد

 

زیراادب است بهترین زیور مرد

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم آذر 1393ساعت 22:12  توسط امیرثابت قدم  |  آرشیو نظرات

مولاعلی (ع) - 918

 

مولاعلی (ع)  -  918

 

لاتُوَخِّر اِنالَه المُحتاجِ اِلی غَدِِ فَاِنّکَ لاتَدری ما

 

یَعرُضُ لَکَ وَ لَهُ فی غَدِِ.

 

دلجوئی محتاج رابه فردامیفکن زیرامعلوم نیست

 

که فردا برای تو و او چه پیش آید.

 

 

Do not postpone helping a needy may ; for you

 

 

do not know what will happen to him and

 

 

you tomorrow.

 

 

درراه کرم اگر نهی پاچه شود

 

وردورکنی غمی زدلها چه شود ؟

 

دلجوئی محتاج به فردامفکن

 

چون نیست تراعیان که فرداچه شود

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

 

=

گردآوری : م .الف زائر

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم آذر 1393ساعت 22:7  توسط امیرثابت قدم  |  آرشیو نظرات

مولاعلی (ع ) - 917

 

مولاعلی (ع) - 917

 

لاتُوتِیَ البُیوتَ الاّمِن اَبوابِها وَ مَن اَتاها مِن غَیرِ

 

اَبوابِهاکانَ سارقَاََ.

 

بدرون خانه جزادرآن راه نمی توان یافت وهرکه

 

جزازراه درواردشوددزد است .

 

A house can not be entered into except

 

by its door ;and any one who tries

 

  to enter into it by anyother

 

way is a thief.

 

=

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

 

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم آذر 1393ساعت 19:26  توسط امیرثابت قدم  |  آرشیو نظرات

مولاعلی (ع ) - 915....916

 

مولاعلی (ع ) - 916

 

لاتَنظُرالی مَن قالَ وَ انظُر اِلی ماقالَ .

 

منگرکه گوینده کیست ,بنگر که گفتارش چیست .

 

 

Do not mind who the speaker is , mind what

 

 

he is saying.

 

تحقیرکسی به جامه ژنده مکن

 

برطاهر خلق هیچگه خنده مکن

 

هرجاکه کسی لب به سخن بازکند

 

گفتارببین ,  نظربه گوینده مکن

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآور ی: م.الف زائر

 

=

مولا علی (ع) - 915

 

لاتَنالُ الصِحّه اِلّابِالحَمیَّه .

 

تندرستی جز باپرهیز حاصل نمی شود

 

 

Health can not be obtained except

 

by abstinence.

 

کس رانشود سپید بختی حاصل

 

گربرنکندزهرسیه کاری دل

 

بیماربه پرهیز اگر تن ندهد

 

هرگز نشودبه تندرستی نائل

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری :  م . الف زائر

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم آذر 1393ساعت 19:18  توسط امیرثابت قدم  |  آرشیو نظرات

مولاعلی (ع ) - 914

 

مولاعلی (ع ) - 914

 

لاتَلتَبِس بِالسّلطانِ فی وَقتِ اِضطِرابِ الاُمورِعَلَیهِ

 

فَاِنّ البَحرَ لایَکادُ یَسلَمَ راکِبَهُ مَعَ سُکونِهِ فَکَیفَ

 

لایَهلُکَ مَعَ اِختِلافِ رِیاحِهِ وَاضطِرابِ اَمواجِهِ ؟.

 

وقتی که کارامیر آشفته ودیگرگون است باید ازاو

 

برحذر بود  زیرادریا که هنگام آرامش وسکون برای

 

 

کشتی نشینان خطردارد چگونه باوزش بادهای

 

ناموافق وتلاطم امواج خطرناک نباشد؟

 

Beware of the sovereign at the time of evil

 

 

convulsion.If the voyager is not always

 

safe even on a calm sea; how will be escape

  

death when sea is agitated with unfavourable

 

winds and raging waves?.

 

احوال امیر اگر که دیگرگون است

 

هرکس که نیدیشد ازاو مجنون است

 

دریاکه سکون اوخطرها د ارد

 

 

 

پیداست که هنگام تلاطم چون است

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم آذر 1393ساعت 19:10  توسط امیرثابت قدم  |  آرشیو نظرات

مولاعلی (ع) - 913

 

مولاعلی (ع) - 913

 

لاتَقومُ حِلاوَهُ اللّذَهِ بِمرارَهِ الافاتِ .

 

شیرینی لذت به تلخی محنت هائی که

 

ازآن ببارمی آید نمی ارزد.

 

Sweetness of pleasure is not worth the

 

 

bitterness of its consequent pains.

 

شب تابه سحرآنکه باده می پیماید

 

چون روز شد ازخماردررنج آید

 

شیرینی لذات نمی ارزد هیچ

 

برتلخی محنتی کز آنها زاید

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م. الف زائر

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم آذر 1393ساعت 18:55  توسط امیرثابت قدم  |  آرشیو نظرات

مولاعلی (ع) - 912

 

مولاعلی (ع ) -  912

 

لاتَقولَنّ ماتَسوکَ جَوابُهُ .

 

هرگز سخنی مگوی که پاسخش توراناگوارباشد.

 

Never say anything which has

 

an unpleasant answer.

 

آن کزپی ناسزالب ازهم بگشاد

 

هرکس که شنید ؛ ناسزا پاسخ داد

 

باهیچ کسی مگوی  هرگز سخنی

 

کزپاسخ آن دل توگردد ناشاد

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م. الف زائر

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم آذر 1393ساعت 18:47  توسط امیرثابت قدم  |  آرشیو نظرات

مولاعلی (ع ) - 911

 

مولاعلی (ع) - 911

 

لاتَفرَحَنّ بِسِقطَهِ غَیرِکَ فَانّکَ لاتَدری مایَحدِثُ بِکَ الزّمانُ .

 

ازافتادن دیگری دل خودراشادمکن زیرانمی دانی

 

زمانه برای تو چه پیش می آورد.

 

 

 

Do not rejoice at another,s downfall, for you

 

 

do not know what will

 

 

happen to yourself.

 

گیتی که سحر برسرگل تاج نهاد

 

درشب سروتاج هردو راداد بباد

 

زافتادن دیگری مکن دل راشاد

 

کزمسند خودنیزتو خواهی افتاد

 

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم آذر 1393ساعت 18:40  توسط امیرثابت قدم  |  آرشیو نظرات

مولاعلی (ع ) - 910

 

مولاعلی (ع ) -  910

 

لاتَغلِق باباَ یُعجِزُکَ اِفتتاحُهُ .

 

مبند دری راکه نتوانی گشود.

 

Do not close a door that you are

 

unable to open.

 

آن کارکه آرد ضرر آغازمکن

 

وان سازکه سوز ددل وجان سازمکن

 

آن درکه دگرگشودنش نتوانی

 

دست ازپس بستنش  زهم بازمکن

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم آذر 1393ساعت 18:31  توسط امیرثابت قدم  |  آرشیو نظرات

مولاعلی (ع) - 909

 

مولاعلی (ع ) -  909

 

لاتَغتّمّ بِالفَقرِ وِ البَلاءِ فَاِنّ الذّهَبَ یُجَرّبُ بِالنّار

 

وَ المُومِنَ یُجَرّبُ بِالبَلاءِ .

 

ازبی چیزی وسختی غمگین مباش زیراطلارا

 

به آتش آزمایند و مومن رابه رنج وبلا.

 

 

Do not grieve in affliction ; for the gold is

 

 

  tried by fire and a God-worshiper 

 

by misfortune.

 

گردورجهان برتو ستم داشت روا

 

آرام وصبور باش وکن شکر خدا

 

آنسان که به آتش آزمایند طلا

 

مومن شود آزموده بارنج وبلا

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

 

=

 

گردآوری : م . الف زائر

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم آذر 1393ساعت 13:13  توسط امیرثابت قدم  |  آرشیو نظرات

مولاعلی (ع ) - 908

 

مولاعلی(ع ) - 908

 

لاتَغیَرَنّ بِمجامَلَهِ العدوِ فَاِنّهُ کَالماءِ وَ اِن اُطیلَ

 

اِسخانُهُ بِالنارِلَم یَنفَع مِن اِطفائِها.

 

به جرب زبانی دشمن فریفته مشو زیرا

 

او مانند آب است  که هرچند ازآتش گرمی ببیند

 

از فرونشاندن آتش بازنماند.

 

Do not let your enemy deceive you by his

 

flattery for he is like the water which

 

 

does not stop extinguishing the fire

 

 

despite its best.

 

مشنو چو کندخصم تملق آغاز

 

زیراکه به آب ماند آن افسونساز

 

آب ازآتش هرآنچه گرمی بیند

 

ازکشتن آتش او نمی ماند باز

 

 

=

 

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم آذر 1393ساعت 13:3  توسط امیرثابت قدم  |  آرشیو نظرات

مولاعلی (ع ) - 907

 

مولاعلی (ع) - 907

 

لاتُغالِب مَن لاتَقدِرُعَلی رَفعِهِ .

 

باکسی که قدرت ازمیان بردنش رانداری ستیزه مکن .

 

Do not fight against one whom you are

 

unable to defeat.

 

کاری چونسنجیده گرفتی درپیش

 

کارتوشود خراب وحال تو  پریش

 

باهرکه بود به زور بازو زتو بیش

 

گرپنچه زنی ,رنجه کنی , پنجه خویش

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم آذر 1393ساعت 12:51  توسط امیرثابت قدم  |  آرشیو نظرات

مولاعلی (ع ) - 906

 

مولاعلی (ع ) - 906

 

لاتُعنِ قَویّاََ عَلی ضَعیفِ ؛لاتُوثِر دَنیّاََعَلی شَریفِ .

 

توانارابرضد ناتوان کمک مکن وفرومایه رابه مرد

 

بزرگوار اختیارمده .

 

Do not help a strong person against a

 

weak one; and do not give a mean man authority 

 

.over a generous one

 

هرگز به توانا مکن امدادی یار

 

تااین که به ناتوان رساند آزار

 

هرگز به فرومایه مددگارمشو

 

تااین که کندبزرگواری راخوار

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم آذر 1393ساعت 12:45  توسط امیرثابت قدم  |  آرشیو نظرات

مولاعلی (ع ) - 905

 

مولاعلی (ع ) - 905

 

لاتَعُدّنَّ غَنیّاََ مَن لَم یَرزُق مِن مالِهِ .

 

دارانبایدشمردکسی راکه ازدارائی خود

 

بهره ای نرساند .

 

One whose  wealth is not profitable

 

to others , must not be

 

 

reckoned as rich.

 

آن مرد که اهل بخشش وجود وسخاست

 

ورهیچ ندارد , به نظرچون داراست

 

وان منعم راکه تنگ  چشم است وبخیل

 

دارانتوان شمرد , زیراچو گداست

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم آذر 1393ساعت 11:24  توسط امیرثابت قدم  |  آرشیو نظرات

مولاعلی (ع) - 904

 

مولاعلی  (ع ) - 904

 

لاتَعِدتَعجَزُعَن الوَفاءِ بِهِ .

 

وعده ای مده که به آن  وفانتوانی کرد.

 

Make no promise that you can not fulfill.

 

درقول  توگرنباشد ازفضل اثر

 

دیگر سخن تو کس نداردباور

 

آن کارکه ازعهده تو ساخته نیست

 

برعهده خویش اگر نگیری بهتر

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم آذر 1393ساعت 11:16  توسط امیرثابت قدم  |  آرشیو نظرات

مولاعلی (ع ) - 903

 

مولاعلی (ع ) -  903

 

لاتُعادوافی مالاتَعرِفونَ فَاِنّ اَکثَرَالعِلمِ فیما لاتَعرِفونَ  .

 

باچیزی که نمی دانید دشمنی نورزید چون دانش

 

بیشتر درچیزی است که نمی دانید.

 

 

Do not fight agaisnt what you do not

 

know because knowledge mostly lies in

 

what you are not aware of.

 

شایسته آن نیست که روگردانید

 

ازهرچیزی که درک آن نتوانید

 

چون بیشتر آنچه راکه دانش خوانید

 

بسته است به آنچه اندران نادانید

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم آذر 1393ساعت 11:11  توسط امیرثابت قدم  |  آرشیو نظرات

مولا علی (ع ) - 902

 

مولاعلی (ع) - 902

 

لاتُعاجِلِ الذّنبِ بِالعُقوبَهِ وَاجعَل بَینَهُماالِلعَفوِ مَوضِعاََ.

 

دردادن کیفرگناه  شتاب مکن ومیان این دوجائی

 

رابرای بخشش بگذار.

 

 

Do not haste to requite an offence ; but

 

leave room for pardon.

 

دردادن کیفرگناهان زنهار

 

تعجیل مکن که آرد افسوس به بار

 

مابین گناه وکیفرآن ای یار

 

جائی زبرای عفو باقی بگذار

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

==
 

مولاعلی (ع ) - 901

 

لاتُضیعُنّ حَقّ اَخیکَ اِتِکالاََعَلی مابَینَکَ وَ بَینَهُ

 

فَلَیسَ هُولَکَ بِاَخِِ مااَضَعتُ حَقُّهُ .

 

حق دوستت را به اتکاء دوستی که میان تو و اوست

 

ضایع مکن زیرا وقتی چنین کردی دیگر

 

دوست تو نخواهد بود.

 

Do not trample upon the rights of your friend

 

 

under the pretext of intimacy exciting between

 

you and him ; for as long as you disregard his

 

rights he is not your friend.

 

بردوست زنی طعنه وداری امید

 

کاوازتو بدوستی نخواهد رنجید

 

غافل که چوکاخ دوستی بی پی شد

 

کم کم بسرت خراب خواهد گردید

 

 

=

 

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

==
 

مولاعلی (ع) - 900

 

لاتَضمَن مالاتَقدِرُعَلی القِیامِ بِهِ .

 

کاری راکه ازعهده آن برنمی آئی برعهده مگیر.

 

Do not undertake anything which

 

you can not do.

 

گردرنظرم ضعیف باشی وزبون

 

به زانکه بسی دورغگو باشی ودون

 

برعهده مگیر هیچگه کاری را

 

کزعهده انجام نیائی بیرون

 

 

=

 

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

مولاعلی (ع) - 870.....899


 

مولاعلی (ع ) - 899

 

لاتُصَدق من یقابل صدقک بتکذیبه .

 

راستگو مخوان کسی راکه درمقابل راستگویئ

 

تو دروغگویت می خواند.

 

Do not  deem truthful a man who

 

considers you a liar.

 

شهدارچه دهی به آن که چون بستاند

 

َآن شهد زدست تو , چو زهری  داند

 

توصادق وراستگو مخوان آنکس را

 

کاولاف زن ودروغگویت داند.

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 == 

مولاعلی (ع ) -898

 

لاتَصحَبنَ اَبناءَ الدّنیا فَِانّکَ اِن اَقلَلتَ استَعلوکَ

 

وَاِن اکثَرتَ حَسَدوکَ .

 

بااهل جهان دوستی مکن زیرااگر فقیرشوی

 

برتو برتری می جویند واگر داراشوی

 

برتورشک می ورزند.

 

 

Do not make friendship with the people

 

 

too much ; for  they try to gain superiority

 

 

over you when you are impoverished ; and show

 

jealousy towards you when

 

 

you are wealthy.

 

بردوستی اهل جهان دل مسپار

 

زانروکه ترانمی شود کس غمخوار

 

جوید به تو برتری چو شدکارت زار

 

ورزد به تورشک چون شود بختت یار

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م . الف زائر

 

 

 

==

مولاعلی (ع ) - 897

 

لاتَصحَب مَن یَحفَظُ مَساویکَ وَ یَنسی فَضائِلَکَ .

 

باکسی که عیوب ترابه خاطرمی سپارد

 

و حسن های ترا فراموش میکند دمساز مشو.

 

Do not associate with one

 

who remembers your defects and

 

forgets your good points.

 

دمساز مباش ای خداوند خرد

 

باآن که فقط عیب ترامی نگرد

 

هرعیب که داری تو بخاطر سپرد

 

هرحسن که داری تو زخاطر ببرد

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 ==مولاعلی (ع ) - 896

 

لاتُشعِرقَلبَکَ الهَمّ عَلی مافاتَ فَیشغَلُکَ

 

عَنِ الاِستِعدادِلِما هُواتِِ .

 

 

برای آنچه ازدست رفته هم و غم بدل راه مده

 

زیرا افسوس برگذشته از اندیشه برای آینده

 

ترا باز می دارد.

 

Do not feel your heart with past sorrow; for

 

 

this prevents you from making preparation for

 

the future.

 

اندرپی آنچه رفته ازدست متاز

 

وزداغ گذشته سینه پرسوز مساز

 

منشین به غم گذشته کاین سوزو گداز

 

زاندیشه اینده ترا دارد باز

 

=

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 ==


مولاعلی (ع ) - 895

 

لاتُشرِکَنّ فی رَایِکَ جِباناََ یُضعِفُکَ عَن الامر

 

وَیُعظِمُ عَلَیکَ مالَیسَ بِعَظیمِِ .

 

ترسنده دل رادررای خود شریک مکن زیراترادرکار

 

سست می کند وآنچه راکه بزرگ نیست در

 

نظرت بزرگ جلوه می دهد.

 

Do not let a coward participate in making a

 

 

decision for you ; since he weakens

 

 

your will and magnifies what is

 

not really big.

 

ترسنده دلان که ترس رایارکنند

 

درشور چو رای خویش اظهارکنند

 

آندرنظرتو موررامارکنند

 

تصمیم تراسست بهرکارکنند

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 ==

 

مولاعلی (ع )  - 894

 

لاتُسِی ءُ اِلی مَن اَحسَنَ اِلیَکَ فَمَن اَساءَ اِلی

 

مَن اَحسَنِ اِلَیهِ  فَقَدمَنَعَ الاِحسانَ .

 

درحق کسی که باتونیکی کرده بدرفتاری مکن

 

 

زیراکسی که چون نیکی بیند بدی کند درراه

 

نیکوکاری سدی می شود.

 

Do not mistreat a man who has behaved you

 

well , for he who answers a good deed with

 

 

a bad one obstructs benevolence.

 

زنهارچوازکسی ببینی یاری

 

بااونکنی زجهل بدرفتاری

 

آنکس که بدی کند چو نیکی بیند

 

سدی شود اندرره نیکوکاری

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 ==


 

مولاعلی (ع )- 893

 

لاتَسئیءُ الّلفظَ وَاِن ضاقَ عَلَیکَ الجَوابُ .

 

سخن زشت برزبان میاور اگرچه به

 

پاسخ کسی درمانی .

 

Do not use an indecent language even

 

 

when you are helpless in answering

 

 

somebody.

 

تندی مکن و مپوی تابتوانی

 

آن ره که خلاف ادبش می دانی

 

هرگز سخن زشت میاور به زبان

 

هرچند به پاسخ کسی درمانی

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

 ==

 

 

مولاعلی (ع) - 892

 

لاتَسرِعَنَّ اِلیَ الغَضَبِ فَیَتَسلَّطَ عَلَیکَ بِالعادَه.

 

زودخشمناک مشو زیرابه خشم خوی خواهی گرفت .

 

 

Do not get angry too soon; for you will be

 

habituated to it .

 

هرکس  به تو بهردوستی آرد رو

 

رخ برتابد چو تند باشی بااو

 

گرزود به هزچیز کسی گیردخشم

 

بس زود به خشم , طبع او گیرد خو

 

 

=

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گرد آوری : م.الف زائر

 

 ==

مولاعلی (ع ) - 891

 

لاتَسرَعَنّ اِلی اَرفَعِ مَوضِعِ فِی المَجلِسِ .

 

درنشستن به صدر مجلس شتاب مکن .

 

 

Do not  hurry to take the 

 

best place in a party.

 

گردور شوی تاکه فراخوانندت

 

زان به که روی پیش وبه پس رانندت

 

مشتاب که جابه صدرمجلس گیری

 

جائی بنشین که برنخیزانندت

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 ==


 

مولاعلی (ع ) - 890

 

لاتَستَکثِرَنّ  مِن اِخوانِ الدّنیا فَانّکَ اِن عَجَزتَ

 

 

عَنهُم تَحَوّلوااَعداءُ وَ اِنّ مَثَلَهُم کَمَثَلِ

 

النّارِکَثیرُها یُحرِقُ وَ قَلیلُها یَنفَعُ  .

 

 

بسیاردوست مگیر زیرااگرنتوانی همه راخرسند سازی

 

باتودشمن شوندودرحقیقت به آتش مانندکه

 

زیادش می سوزاند وکمش سود می رساند .

 

Do not try to win  too many of

 

 

earthly friends : for if you can not keep them

 

satisfied they will turn against you.

 

Friends are like fire which is useful

 


when it is  little and incendiary

 

when too much .

 

هرچندکه دوست بهتر ازگنج زراست

 

چون گشت زیاد مایه دردسراست

 

آری , مثل دوست به آتش ماند

 

بهر توکمش  نفع وزیادش ضرراست

 

 

=

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

 

=

 

گردآوری : م .الف زائر

 ==

 

مولاعلی (ع) - 889

 

لاتَستَصغِرَنّ عَدواََ وَِ اِن ضَعَفَ .

 

دشمن راکوچک مشماراگرچه ناتوان باشد.

 

Do not despise your enemy even

 

if he is weak.

 

هرچندکه دشمن تو خردافتد وخوار

 

خاورش منگر بچشم وخردش مشمار

 

خاراست بسی خردوبه چشمت چو رود

 

روز توسیاه سازدو حال تو زار

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

==

 

مولاعلی (ع ) - 888

 

لاتَستَحیی مِن اِعطاءِ القَلیلِ فَاِنّ الحُرمانَ اَقَلُّ مِنهُ .

 

ازبخشش کم شرم مدار چون نومیدی ازآن کمترباشد.

 

 

Do not  be ashamed of giving

 

 

a little ; because disappointment

 

 

is less than that.

 

می کوش که بهرکه باشدمضطر

 

هرگونه که ممکن است باشی یاور

 

ازبخشش کم شرم مکن زانکه بود

 

کم دادنت ازهیچ ندادن بهتر

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 ==

 

 

مولاعلی (ع ) - 887

 

لاتَخَف اِلّاذَنبَکَ وَلاتَرجَ اِلّا رَبّکَ .

 

بیم مدارمگر ازگناه خودوامیدوارمباش مگر به خدای خود.

 

Do not be afraid of anything

 

 

but of your sin; and ,  hopeful of

 

anyone but God.

 

اندرره شیطان لعین پامگذار

 

جزبردریزدان مبین روی میار

 

الازگناه خویشتن بیم مکن

 

الابه خدای خویش امید مدار

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م. الف زائر

 

 

 

 ==

 

مولاعلی (ع ) - 886

 

لاتَخافواظُلمَ رَبِّکُم وَلکِن تَخافواظُلمَ اَنفُسِکُم .

 

ازظلم خداوند نترسید بلکه ازظلم خودبترسید.

 

 

Do not fear God,s cruelty ; but be

 

afraid of you own,s.

 

ازوسوسه نفس بداندیش بترس

 

زین گرگ درنده خوی چون میش بترس

 

انکس که ستم  باتوکند درخودتست

 

ازقهرخدامترس , ازخویش بترس

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

 ==

 

مولا علی (ع ) - 885

 

لاتُحَدِّث بِماتَخافُ تَکذیبَهُ .

 

چیزی مگوکه می ترسی آن رادروغ انگارند.

 

Do not say what you fear that it may be

 

regarded as a falsehood.

 

خواهی که ترا دروغگو نشمارند

 

آن گوی که خلق راستش پندارند

 

هرگزسخنی مگو که خود می ترسی

 

آنرا چو شنیدند دروغ انگارند.

 

 

 

=

 

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

 

گردآوری : م.الف زائر

 

==
 

مولاعلی (ع ) - 884

 

لاتَثقِنّ بِعهدِمَن لادینَ لَهُ ؛لّاتَمتَحنّ ودَّکَ مَن لاوَفاءَ لَهُ .

 

به پیمان کسی که دین ندارداعتمادمکن

 

وکسی راکه وفاندارد دوست مشمار.

 

Do not rely on the promise of any one who has

 

 

no faith ; and , do not  make friendship whit

 

anyone who is not loyal.

 

آن مرد که دین نباشد وایمانش

 

هرگز مکن اعتماد برپیمانش

 

وانکس که برون زحلقه مهرووفاست

 

ازحلقه دوستان برون گردانش

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

گردآوری : م.الف زائر

 

 

==
 

مولاعلی (ع ) - 883

 

لاتَتَکَلّمنَ اِذالِم تَجد لِلکلامِ مَوقِعاََ.

 

هرجاکه سخن گفتن نشاید,سخن گفتن نباید.

 

Do not speak when you find it untimely.

 

 

هرجاکه نشایدت سخن کرد آغاز

 

لب درپی گفتارمکن ازهم باز

 

خاموش نشین که شمع تاخاموش است

 

جان وتن اوست دورازسوز وگداز

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

 

=

گردآوری : م.الف زائر

 

 

 ===

 

مولاعلی (ع ) - 882

 

لاتَتّخِذَنّ عَدوّ صَدیقِکَ صَدیقاََ.

 

دوست مگیر آن راکه بادوست دشمن است .

 

Do not consider your friends,s enemy

 

as your friend .

 

آن راست سز اکه یارخود پنداری

 

کاوباتو وبایارتو داردیاری

 

وان مردکه درحق رفیق تو عدوست

 

حق است اگرش رفیق خود نشماری

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف  زائر

 ==

مولا علی (ع) - 881

 

لاتَامَنُ مَجالِسَ الاَشرارِغَوایِلَ البَلاءِ .

 

مجالس بدکاران ازگزند بلاها ایمن نیست .

 

Gatherings of the debauchees 

 

are not safe from mishaps.

 

هرجای که آتشی ومشتی خاراست

 

افروختن وسوختنی درکاراست

 

زانخانه که جای مردمی بدکاراست

 

بگریزکه اندرآن بلا بسیاراست

 

 

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

 

 

==

 

گردآوری : م.الف زائر

 ==

 

مولاعلی (ع) - 880

 

لاتَاسَ عَلی مافاتَ وَلاتَفرَح بِما هُواتِِ .

 

برآن جیزی که گذشته افسوس مخور

 

وبخاطرچیزی که نیامده دلشادمباش .

 

Do not grieve for any thing  which is gone ; and

 

do not be glad for anything which has not

 

 

come yet.

 

پابند جهان سست بنیاد مباش

 

وزبهرکم وبیش به فریاد مباش

 

برهرچه گذشته است افسوس مخور

 

وزهرچه نیامده است دلشادمباش

 

 

=

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

 

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

 ==

 

مولا علی (ع ) - 879

 

لااَشجَعَ مِن بَریءِِ.

هیچ کس ازبی گناه دلیرترنیست .

 

 

No one is more brave than an innocent person.

 

باکش زگناه نیست لوح سیهی

 

هرگزبه دل او نبرد ترس رهی

 

گستاخ ترودلیرترنتوان یافت

 

رانکس که نکرده هیچ جرم وگنهی

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م .الف زائر

 ==


مولاعلی (ع ) - 878

 

کَیفَ یَهدی غَیرَهُ مَن یَضِلُّ نَفسَهُ .

 

کسی که خودگمراه است چگونه دیگری رارهبری کند.

 

How can be who is misled himself lead others.

 

آن مرد  که خودروانه درراه خطاست

 

گردم زصواب می زند روی ریاست

 

آن کچروشی که خود زگمراهان است

 

کی راهبری تواند اندرره راست

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

 ==

 

مولاعلی (ع ) - 877

 

کَیف یَهتَدیِ الضّلیلُ مَعَ غَفلَهِ الدّلیلِ ؟.

 

آنجاکه راهنما غافل باشد گمراه چگونه راه راست رابازیابد؟

 

How can a lost man find the right way

 

 

when his leader is neglectful.

 

بیدادکند چوپیشوا ازآغاز

 

دست همه پیروان شودنیز دراز

 

آنجای که رهبراست غافل ازراه

 

گمراه چگونه راه خودیابد باز؟

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م .الف زائر

 ==

 

مولاعلی (ع)  - 876

 

کَیفَ یَعرِفُ غَیرُهُ مَن یَجهَلُ نَفسَهُ .

 

کسی که خودرانمی شناسد دیگری راچگونه بشناسد.

 

 

One who does not know himself how

 

 

can he know others.

 

آزآن که بحال خود نپرداخته است

 

اگاهی حال غیرکی ساخته است

 

خوی دگری چگونه بشناسد نیک

 

آنکاو خودراهنوز نشناخته است ؟

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م . الف زائر

 ==

 

مولاعلی (ع ) -  875

 

کَیفَ یَانِسُ بِاللهِ مَن لایَستوحِشُ مِنَ الخَلقِ ؟.

 

کسی که ازصحبت خلق رمیده نیست چگونه

 

بادوستی خداخوی گیرد.

 

 

How can a man become attached  to God

 

 

while he is not detached from people.

 

آنکاو پی دنیاست دوان ازهمه سوی

 

بردرگه دادارکجاآرد روی

 

آن کس که رمیده نیست ازصحبت خلق

 

بادوستی خدا چسان گیرد خوی؟

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

==

 

مولاعلی (ع) - 874

 

کَیفَ تَفرَحُ بِعُمرِِ تَنقُصُهُ الساعاتُ .

 

چگونه دلشادهستی بعمری که هرساعتی بگذرد

 

ازآن کم می شود .

 

 

How can you be happy in this life that

 

grows shorter which the passage

 

of every hour.

 

جاوید توچون نمانی اندرعالم

 

چند ازپی عیش خودکنی جوروستم ؟

 

دلشادچگونه ای به عمری  که شود

 

هرساعت ازان بقدریک ساعت کم

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 ==


 

مولاعلی (ع )  - 873

 

کَیفَ تَبقی فی حالَتِکَ  وَالدّهرُ مُسرِعُ فی اِحالَتِکَ .

 

توبحال خود چگونه مانی درحالی که گیتی می کوشد

 

تادیگرگونت کند.

 

How can you remain in the same position

 

while the world tries to change you .

 

روزی رود این جوانی ازدست برون

 

وین تن که  تواناست شود پیروزبون

 

توکی مانی بحال خودچون گردون

 

کوشد که به تندی کندت دیگرگون

 

 

=

 

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

 

 

 

==

مولاعلی (ع ) - 872

 

کُن وَصیَ نَفسِکَ وَافعَل فی مالِکَ ماتُحِبُّ اَن

 

یَفعَلُهُ فیهِ غَیرُکَ .

 

 

وصی نفس خودباشوبامال چنا ن کن که

 

دوست داری دیگری باآن کند.

 

Be self executor of your will and spend your

 

 

wealth for salvation as you wish your

 

 

heirs do .

 

خودباش وصی خویش ازهرنظری

 

وردرکفت امروز بود سیم وزری

 

بخشش کن ازآن چنانکه خواهی فردا

 

بخشد پی آمرزش روحت دگری

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

==
 

مولاعلی (ع ) - 871

 

کُن لَیّناََ مِن غَیرِضَعفِِ ,شَدیداََمِن غَیرِعَنفِِ .

 

نرم باش ولی سست وزبون مباش ؛سخت باش

 

ولی درشتی مکن .

 

Be mild but not weak ;  be firm

 

but not harsh.

 

باخلق به لطف ومهربانی پرداز

 

لیکن خودرازبون وافتاده مساز

 

شونرم ولی مباش سست اندرکار

 

شو سخت ولی مکن درشتی آغاز

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

 

 

==
 

مولاعلی (ع )  - 870

 

کُن لِدُنیاکَ کَاِنّکَ تَعیشُ اَبَداََ وَکُن لِاخِرَتِکَ کَاَنّکَ تَموتُ غَداََ.

 

درکاردنیا چنان باش که گوئی جاودان خواهی زیست

 

ودرکارآخرت جنان کن که گوئی فرداخواهی مرد.

 

 

Arrange the affairs of this world in such a

 

 

way as if you will live eternally; and

 

 

 work for the next world in such a way as if

 

 

you will die tomorrow.

 

کن کارجهان چنانکه هرکس نگریست

 

گویدکه مگر تو جاودان خواهی زیست

 

وانسان پی آخرت برو کزعمرت

 

گوئی یکروز بیشتر باقی نیست

 

=

 

ترجمه شعری وانگلیسی

 

ابوالقاسم حالت

 

=

 

گردآوری : م.الف زائر

 

 

<<      1       ...       47       48       49       50       51       ...       254      >>