کتاب هزارگوهر- حدیث 961


مولاعلی ع


 

961 «والِِ ظَلومُُ غَشومُُ خَیرُُ مِن فِتنَةِِ تَدومُ»


 حاکم ظالم بیدادگر بهتر از فتنه‏ اى 

است که دوام یابد


اگر فتنه را بیش باشد دوام

کند فتنه‏ گر بهر شورش قیام

 بود حاکم ظالم زشتکار

نکوتر از آن فتنه پایدار

=

 کتاب هزارگوهر

سیدعطااء الله مجدی

=

گردآوری: م . الف زائر