کتاب هزارگوهر- حدیث 957


مولاعلی ع957 «وِزرُ صَدَقَةِ المَنّانِ یَغلِبُ اَجرَهُ»


 گناه صدقه شخص منّت گذار بر

 ثواب آن مى ‏چربد


چو با صدقه منّت گذارى به کس

ترا این چنین بذل و انفاق بس

 گناهش ز اجرش بود بیشتر

‏ مزن بر دل بینوا نیشتر

==

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م .الف زائر