کتاب هزارگوهر- حدیث 953


  مولاعلی ع


953 «واضِعُ العِلمِ عِندَ غَیرِ اَهلِهِ ظالِمُُ لَهُ»


 کسى که به نا اهل دانش بیاموزد به علم

 ستم کرده است


چو دانش به نا کس بیاموختى

دل اهل معنى بسى سوختى‏ 

به دانش ستم کردى اى اوستاد

ز ناکس نباید کنى هیچ یاد

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری :  م. الف زائر