کتاب هزارگوهر- حدیث 950


مولاعلی ع


950 «نَومُُ عَلى یَقینِ خَیرُُ مِن صَلاةِِ عَلى شَکِِّ»


 بحال یقین خوابیدن بهتر از نماز 

خواندن با شکّ است


    بود خفته بودن بحال یقین

    بدل داشتن حبّ ایمان و دین

 نکوتر که با شکّ و تردید راى،

 تو آرى نمازى برادر بجاى‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطا ء  الله مجدی

=

گردآ وری : م. الف ز ائر