کتاب هزارگوهر- حدیث 944


 مولاعلی ع


944 «مَن ظَلَمَ یَتیماََ عَقَّ اولادَهُ»

هر کس به یتیمى ستم روا دارد، چنان است
که اولاد خود را بیازارد و صله ایشان را قطع کند


    ستم بر یتیمان سزاوار نیست
    بتر ز آن به گیتى دگر کار، نیست

زنى بر یتیمى چو با ظلم نیش،

‏ ندانى که آزارى اولاد خویش‏

=

 کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م .الف زائر