کتاب هزارگوهر- حدیث 940


مولاعلی ع


940 «مَن اَکثَرَ مَسئَلَةَ النّاسِ ذَلَّ»

 هر کس از مردم زیاد در خواست
 کند خوار گردد


    چو کس خواهش خود مکرّر کند
    ز خود خلق را او مکدّر کند


 شود خوار و مردم گریزند از او

 نماند به نزد کسش آبرو

=

کتاب هزارگوهر

سیدعط ا ء الله مجدی

=

گردآوری :  م .الف زائر