کتاب هز ارگوهر- حدیث 936


مولاعلی ع


936 «مَن شَکى ضُرَّهُ اِلى غَیرِ مُؤمِنِِ فَکَاَنَّما

شَکىَ اللّهَ سُبحانَهُ»


 هر کس از گرفتاریش نزد غیر مؤمنى شکوه کند، مانند
این است که از خداى شکایت کرده است


    چو کس نزد کافر شکایت کند

    ز رنج و غم خود حکایت کند،


 چنان است کز دست یکتا خداى‏

 بود شاکى آن مردک بینواى‏

=

 کتاب هز ارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری  :م. الف  ز ائر