کتاب هزارگوهر- حدیث 910


 مولاعلی ع


910 «من طَلَبَ صَدیقَ صِدقِِ وَفِیّاََ طَلَبَ مَن لا یُوجَدُ»

 کسى که در جستجوى دوست صادق وفا دارى
 باشد، جویاى چیز نایاب است


    چو جوید کسى دوستى با وفا
    دلش روشن از نور صدق و صفا،


، نیابد رود او براه خطا

 نداند کند جستجو کیمیا

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر