کتاب هزارگوهر- حدیث 906


مولاعلی ع


906 «مَن زادَ عِلمُهُ عَلى عَقلِه کانَ وَبالاَََ عَلَیهِ»


 هر کس دانشش بر خردش بچربد، علمش موجب


گرفتارى او شود

    چو کس را بود علم بیش از خرد،
    ندانسته اندر ره کج رود


 بر او گردد آن علم، وزر و وبال‏

 ز نادانى او گردد آشفته حال‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.ا لف زائر