کتاب هزارگوهر. حدیث 745
مولاعلی ع

745 «لا تَعِد ما تَعجِزُ عَنِ الوَفاء. لاتَسئَلُ مَن تَخافُ مَنعَهُ»

 از وعده  ‏اى که قادر به وفایش نیستى

 
بپرهیز. از کسى 
که مى  ‏ترسى چیزى به تو ندهد 

چیزى مخواه
 

 مکن وعده گرعاجزی ا زوفا
                       
که پیمان شکن باشد اهل جفا          

مبرحاجت خود به نزدکسی

که ترسی زمنع ودریغش بسی

 


=

کتاب هزارگوهر

سیدعط اء الله مجدی


=

گردآوری : م .الف زائر