کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره742


 

مولاعلی ع


742«لا یَکمَلُ ایمانُ عَبدِِ حَتّى یُحِبَّ مَن أَحَبَّهُ لِلّه 

وَ یُبغِضَ مَن أَبغَضَهُ لِلّه» 


ایمان بنده کامل نشود مگر آنکه هر 

که را دوست 
یا دشمن دارد بخاطر خدا باشد

چو کس باشدت دشمن اندر نظر
،
ترا دوست باشد چو شخص دگر،

چو بهر خدا باشد این مهر و کین

 ترا کامل است اى خردمند دین‏
==

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری  : م .الف زائر