کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره724


 مولاعلی ع


724 «لَم یُفِدُ مَن کانَت هِمَّتُهُ الدُّنیا عِوَضاََ 

وَ لَم یَقضِ مُفتَرَضاََ»


 کسى که همّتش عوض گرفتن

 دنیا از آخرت بود، سودى
 نبر
د

 

و واجبى را ادا نکردچو کس آخرت را بدنیا دهد،

نه سودى از این کار و سودا برد

 نه فرضى ادا سازد از مال خویش‏

 نه بیچاره خیرى فرستد به پیش‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م .الف زائر