کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره721


  مولاعلی ع721 «لَذّةُ الکِرامِ فِى الإِطعامِ وَ لَذَّةُ اللِّئامِ فِى الطَّعامِ»

 لذّت بزرگان در خوراندن است و لذّت فرومایگان در خوردن

بزرگان ز اطعام لذّت برند

بجان راحت دیگران را خرند

 فرومایه را لذّت از خوردن است‏

توانائیش در دل آزردن است‏
=
                
کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی
=
گرد  آوری  : م .الف زائر