کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره701


 
مولاعلی ع


701«لِسانُکَ اِن اَمسَکتَهُ اَنجاکَ 

وَ اِن اَطلَقتَهُ اَرداکَ» 


اگر زبانت را نگهدارى نجاتت مى ‏دهد 

و اگررهایش سازی هلاکت می کند


هلاک و نجاتت بود از زبان 

چو خواهى شوى راحت از دست آن،
 
ببندش ز هر زشت و هر ناروا

مکن آفت جان خود را رها

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی
=


گردآوری : م .الف زائر