کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره689


مولا علی ع


689 «لَم یَضِع مِن مالِکَ ما قَضى فَرضَکَ»


 آنچه از مالت صرف اداى واجبات خود کردى

 ضایع نگردیده است


چو از مال خود فرض کردى ادا،

ز تشویش و تشویر گشتى رها، 

 نکردى تبه ثروت و مال خویش‏

ترا بهره از آن بود هر چه پیش‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر