کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره684


مولاعلی ع


684 «کُلَّما اَزدادَ عَقلُ الرَّجُلِ قَوِى ایمانُهُ

 بِالقَدَرِ وَ استَخَفَّ بِالغَیرِ» 


انسان هر چه خردش زیادتر گردد ایمانش به تقدیر بیشتر

 مى‏ شود و پیش آمدها را سبکتر مى‏ شمارد


شود مرد را چون خرد بیشتر،


رود در ره طاعت او پیشتر

 فزون گردد ایمان او بر قدر

 بر او سهل باشد همه شور و شرّ

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر