اباعبدالله الحسین ع -142


 

اباعبدالله الحسین (ع) .142


مَن عَبَداللهَ حَقَ عِبادتِهِ اَتاهُ اللهُ فَوقَ اَمانیِهِ وَکِفایَتِهِ.


هرکس که خداراپرستدوحق بندگی اورابجای آورد

خداوندبه اوبیش ازآنچه آرزو دارد می رساند.


When a man worships God  truly as He  should be

worshiped ' God will grant  him over  and above

  he desires for himself.


آن کس که نبرده است  خداراازیاد

خاطربه عبادت خدادارد شــــــــــاد

افزونتر ازآنچه زرب خواسته است

اندردوجهان خدا بدو خواهد داد.

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

===

گرداوری: م .الف  زائر