اباعبدالله الحسین ع -102اباعبدالله الحسین (ع)-102


لاتَحتَسِبوُابِمَعروف لَمُ تَعجِلوُهُ .


آن نیکی راکه درانجامش شتاب نورزیده اید نیکی

مشمارید.A delayed good  deed cannot be  counted as a

good deed.


آنگاه کزآتش همه جاگشت خراب

سودش چه اگر زنی برآن آتش آب ؟

نیکی مشماردیگر آن نیکی را

کاندرپی آن نکرده  باشند شتاب .

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.ا لف زائر