اباعبدالله الحسین ع -99


اباعبدالله الحسین ع - 99لاتتََکلِّف بِمالاتُطیقُ.


کاری راکه نمی توانی انجام داد برعهده مگیر.


Do not undertake  what is  beyond  your

capability.


آن درکه برای تو نمی گـــــــــردد باز

بیهوده مکوب ودست خود رنجه مساز

کاری که نمی توانی انجامــــش داد

برعهده خویشتن مگیر ازآغـــــــــــاز.

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م .الف زائر