کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره630


مولاعلی ع


630«قَدِ اعتَبَرَ بِالباقى مَنِ اعتَبَرَ بِالماضى»


 کسى که از گذشته پند گرفت به آینده نیز

 بدیده عبرت خواهد نگریست


    هر آن کس ز بگذشته آموخت پند


    نبیند ز آینده هرگز گزند

 چو عبرت گرفت او ز دیروز خویش


ز فردا هم آموزد اندرز بیش‏

=

کتاب هز ارگوهر

سیدعطا ء الله مجدی

=

گردآوری : م.ا لف ز ائر