اباعبدالله الحسین ع -78اباعبدالله الحسین (ع)-78


شُکرُکَ لِنِعمَه سالِفَه یَقتَضی نِعمَه آنِفَه.


سپاس نعمت گذشته نعمت آینده راپیش می آورد.


Your thanking for the past affluence  guarantees

 

.the future blessing


گردیدچو نعمتی نصیبت ای یار

کن شکرکه نعمت توگردد بسیار

گرنعمت رفته راشوی شکر گزار

ازنعمت آینده شوی برخور دار.

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م .الف زائر