کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره519

 

   مولاعلی ع


519«صُحبَةُ الأَشرارِ تُکسِبُ الشَّرَّ کَالریحِ اِذا مَرَّت بّالنَّتِنُ حَمَلَت نَتِناََ» 


همنشینى با بدان بدى مى‏آورد مانند باد، که 

چون بر گند وزد بوى ناخوش آورد


    تو بد بینى از همدمى با بدان 

    بود یار نا اهل، آزار جان‏ رسد


ندانى که باد ار وزد سوى گند،

 بر تو زان بوى بس ناپسند

=

         کتا ب هز ارگوهر

سیدعط اء الله مجدی 

        گر د آ وری  : م .الف ز  ا ئر