کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره511


مولاعلی ع


511 «شَیمَةُ العُقَلاء قِلَّةُ الشَّهوة وَ قِلّةُ الغَفلَة»


 کاستن از شهوت و غفلت روش 

خردمندان است

    ز شهوت. ز میل و هوس کاستن
    ز غفلت دل خویش پیراستن

 بود شیوه صاحبان خرد


 خردمند را ناروا کى سزد
=

کتاب هزار گوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری :  م الف ز ائر