کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره 509


مولاعلی ع509 «شَینُ العِلم ِاَلصَّلَفُ. شَینُ السّخاء السَّرَفُ» 


زشتى علم از لاف زدن و گزاف است. زشتى 

سخاوت از زیاده روى است


    شود دانش و علم زشت، از گزاف
    تو گر اهل فضلى مزن هیچ لاف‏

سخاوت ز اسراف گردد تبه‏
 ندانى که اسراف باشد گنه‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گرد آوری : م.الف زائر