کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره500


 مولاعلی ع


500 «شَرُّ الأَخَوانِ المُواصِلُ عِندَ الرَّخاءَ 

وَ المُفاصِلُ عِندَ البَلاءِ» 


بدترین دوستان آنستکه به هنگام آسایش پیوند 

کند و وقت گرفتارى جدائى جوید

کند با تو پیوند اگر دوستى، 
به شادى بود چون رگ و پوستى
چو وقت بلا ترک گوید تو را، 
 از او نیست بدتر به شرّ و جفا 

=
کتاب هزارگوهر
سیدعطاء الله مجدی
=
گردآوری : م.الف زائر