کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره473مولاعلی ع


473 «سَمِعُ الاُذُنِ لا یَنفَعُ مَعَ غَفلَةِ القَلبِ»


 با غفلت دل شنیدن با گوش سودمند نیست


    تو را چشم دل کور و گوش ار کر است،
    چه سودى ز چشم و ز گوش سر است
 به بیدارى دل خدا بین شوى‏
‏ سوى علم تا کشور چین شوى‏
=
کتاب هزارگوهر
سیدعطاء الله مجدی

=
گردآوری : م.الف زائر