کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره463


 مولاعلی  ع463 «زَلَّةُ العالِمِ کَانکِسارِ السَّفینَة ِتُغرَقُ وَ یَغرِقُ»


 خطاى عالم مانند شکستن کشتى است که 

هم خودش غرق مى‏شود و هم 

دیگران را غرق میکند


    چو بر کشتى آید بدریا شکست
    شود غرق و نابود با آنچه هست،

، چنین است لغزیدن عالمان‏
 بسر اندر افتند با دیگران‏
=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م. الف زائر