کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره451


 مولا علی ع


451 «رَحِمَ َاللهُ اَمرءََ عَرَفَ قَدرَهُ وَ لمَ یَتَعَدَّ طَورَهُ» 
خدا کسى را که خود را بشناسد و پاى از 

حدّش بیرون نگذارد، مى ‏آمرزد


    چو باشد کسى آگه از قدر خویش،

    نه بگذارد از مرز خود پاى پیش

 ببارد بر او رحمت کردگار
، هراسان نگردد بپایان کار

=

کتاب هزارگوهر

سید عطا ء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر