کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره447


مولاعلی ع


447 «رَدعُ النَّفسِ عَن الهوَى هُو الجِهادُ الأَکبرِ»

 باز داشتن خود از هوى و هوس بزرگترین 

جهاد است


    کنم آگهت از جهادى بزرگ 

    نه چون حمله با چنگ و دندان بگرگ

بود جنگ با دیو نفس شریر،

 مر او را به  خوارى نمودن اسیر
=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر