کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره445


مولاعلی ع


445 «رُدَّ الحَجَرَ مِن حَیثُ جاءَکَ فَإِنُّه
 لا یَرُدِّ الشَّرَّ اِلّا بِالشّرِّ»


 اگر از جائى به تو سنگى رسد آنرا بهمان جا 
بازگردان، زیرا بدى جز با بدى دفع نمى‏ شود


    چو کس رنجه کردت بپرتاب سنگ،

    بر او باز گردان تو آن را بجنگ‏

 تو را دفع فاسد بافسد، سزا است


 بدى را برادر نه نیکى جزا است‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

-

گرد آوری : م.الف ز ائر