کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره439


مولاعلی ع


439 «رَأسُ الإیمانِ الإحسانُ. رَأسُ الإسلامِ

 لُزومُِ الصِّدقِ» 

با مردم نیکى کردن اساس ایمان است. پایه
اسلام بر لزوم
راستى استوار است

نکوئى، بود پایه و اصل دین

اگر اهل دینى، نکوئى گزین‏

باسلام جز راستى پایه نیست‏

تو را همچنو هیچ سرمایه نیست‏

=
کتاب هزارگوهر

 سیدعطاء الله مجدی
گردآوری : م.الف زائر