کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره434


 مولاعلی ع 


434 «ذِکرُ اللّهِ سَجیَّةُ کُلِّ مُحسِنِِ ِوَ شَیمَةُ کُلِّ
 مؤمِنِِ. ذِکرُ اللّهِ دَواءُ اَعلالِ النُّفوسِ» 


ذکر خدا شیوه هر انسان نیکوکار و مؤمن

 و داروى همه دردهاى مردم است

    نکوکار را نیست جز فکر ربّ

    نه مؤمن بود فارغ از ذکر ربّ‏
 شود جمله درد مردم دوا
 چو باشند دایم بیاد خدا
=
کتاب هزارگوهر
سیدعطاء الله مجدی
=
گردآوری : م.الف زائر